173_2024_Convocatòria procés selectiu plaça administratiu/iva adscrita a l’Àrea d’Administració General i Oficina d’Atenció Ciutadana i Turisme.

Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'una plaça d'administratiu/iva, adscrita a l'Àrea d'Administració General i Oficina d'Atenció Ciutadana i Turisme i la constitució d'una borsa de treball comarcal.

Mitjançant acord de Ple de data 18 de març de 2024, s’aproven les bases específiques i per Decret de Presidència 2024-0121 de 16 d’abril de 2024 s’aprova l’obertura de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’ADMINISTRATIU/IVA (C1) adscrita a l’Àrea d’Administració General i Oficina d’Atenció Ciutadana i Turisme, i provisió definitiva d’un lloc de treball d’administratiu/iva, mitjançant concurs oposició lliure, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2023, i constitució de borsa de treball comarcal.

Publicació al BOPB.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació al DOGC.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 22 de maig de 2024.

Darrera actualització: 23.04.2024 | 08:34
Darrera actualització: 23.04.2024 | 08:34