Comissió de Creacions de serveis públics, ordenances, reglaments i projectes

La Comissió de Creacions de Serveis públics, ordenances, reglaments i projectes (d'aquí en endavant, CORP) té les següents atribucions: 

  1. Elaboració de la documentació necessària per la creació de serveis públics. 
  2. Elaboració d'ordenances de qualsevol àmbit, sempre que no siguin de l'àmbit fiscal i tributari
  3. Elaboració de reglaments de qualsevol àmbit
  4. Elaboració de projectes de qualsevol àmbit
  5. Qualsevol altre de naturalesa similiar

 

Els membres de la CORP són els que s'indiquen a continuació: 

  • Presidència Sra. Laia Bonells Oliver, o en qui delegui
  • Vocalies:
  • Secretari: El Secretari/a General o funcionari/a de carrera del Consell Comarcal del Moianès. 
  • Convidats: podrà ser convidat el personal del Consell Comarcal, experts i assessors extern, a petició de la Presidència.

 

S'estableix el sistema de vot ponderat. Vist que la Presidència és d'Esquerra Republicana i que s'ha previst una vocalia pel mateix grup polític en aquesta comissió del ROC, només votarà la vocalia en nom de la totalitat dels membres. En atenció a l'anterior, la Presidència assistirà amb veu però sense vot. 

La Presidència podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient. 

La Comissió del ROC es convocarà a iniciativa de la Presidència, atenent a les necessitats que s'esdevinguin. 

 

En el següent enllaç, trobareu l'Agenda Institucional del Consell Comarcal del Moianès.

 

 

Darrera actualització: 17.01.2024 | 18:28
Darrera actualització: 17.01.2024 | 18:28