El Ple del Consell Comarcal

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, en el cas del Moianès són 19 membres.

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els 19 consellers com a membres de ple dret.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades pel Text refós de la Llei d’organització comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix Ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

 

En quant a la Presidència del Ple les seves atribucions, també recollides al Text refós de la Llei d'organització comarcal són: 

  • a) Representar el Consell Comarcal
  • b) Convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats
  • c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca
  • d) Exercir la direcció superior del personal
  • e) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència 
  • f) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal
  • g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50 % del límit general aplicable al procediment negociat. 
  • h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell. 

La Presidència del Consell Comarcal del Moianès ha delegat en favor de la Gerència la competència relativa a l'ordenació de la publicació dels acords del Consell Comarcal. 

_____________________________________________

 

Aquest és el calendari de sessions per l'any 2024:  

  • Comissions Informatives del Ple

Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s'estableix la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa, el segon dilluns del mes en que es celebri el Ple del Consell Comarcal, a les 19:30 hores, en cas de ser festiu es celebrarà al següent dilluns hàbil. No es celebrarà sessió de Comissió informativa del Ple el mes d'agost. 

       - 11 de març

       - 10 de juny

       - 16 de setembre - (Mitjançant acord de Ple de data 18 de desembre de 2023, s'aprova la modificació d'algunes sessions: La Comissió informativa del mes de setembre es celebrarà el tercer dilluns de mes (16 de setembre) a les 19h30 enlloc del segon dilluns de mes en que es celebri el Ple).

       - 9 de desembre 

 

Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s'aprova la periodicitat de les sessions òrdinàries de Ple, establint  que la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple siguin el tercer dilluns de cada tres mesos (març, juny, setembre i desembre) a les 19:30h. En cas que s'escaigui en festiu, les sessions es faran amb el mateix caràcter ordinari, el dilluns hàbil immediatament posterior. No es celebrarà sessió ordinària el mes d'agost. 

A continuació trobareu les sessions tant de Ple Ordinari com extraordinari: 

       - 15 de gener - Ple en sessió extraordinària 

       - 18 de març - Ple ordinari 

       - 17 de juny - Ple ordinari

       - 23 de setembre - Ple ordinari - (Mitjançant acord de Ple de data 18 de desembre de 2023, s'aprova la modificació d'algunes sessions: El Ple del mes de setembre es celebrarà el quart dilluns de mes (23 de setembre) a les 19h30 enlloc del tercer dilluns de mes).

       - 16 de desembre - Ple ordinari

 

En el següent enllaç: Agenda institucional, tobareu el calendari de la resta d'òrgans col·legiats. 

________________________________________

Acte de Constitució del Consell Comarcal 14/07/2023 

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 19/07/2019

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 20/07/2015

 

Darrera actualització: 19.02.2024 | 12:20