Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018 (prorrogat  2022). 

El Consell Comarcal del Moianès, actualment disposa del Pla d'Actuació Comarcal 2023 -2026 que també s'ha treballat de manera participada.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

_________________________________

Actualment (anys 2023-2024) els processos de participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal, són:

 

1. - PLA COMARCAL DE JOVENTUT 

Des del Consell Comarcal del Moianès, s'està realitzant la diagnosi per l'elaboració del nou Pla Comarcal de Joventut 2024-2027, document on s'inclouen tots els objectius i actuacions que es duran a terme a la comarca per promoure l'emancipació i el benestar de les persones joves. 

A banda de la recopilació i anàlisi de dades estadístiques de diferents àmbits, s'ha potenciat la participació amb les següents accions: 

 • Sessions participatives grupals amb joves de 1r a 4t ESO de l'INS Moianès i IE Castellterçol. 225 participants. 
 • Enquestes joves 12-16 anys de Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló. En procés.
 • Enquestes joves 16 -29 anys del Moianès; s'han prioritzat sobretot els següents eixos - àmbit educació, ocupació, habitatge, salut i benestar i participació. 93 respostes vàlides. 
 • Si ets jove i tens entre 16 i 29 anys, et proposem que responguis aquesta enquesta, ja que ens ajudaràs a definir millor i a construir plegats/des els objectius i les accions del nou Pla. 

Tens fins el 29 de desembre de 2023 per a respondre!  L'enquesta és anònima i només et robarem 2 minuts del teu temps!

Participa i contribueix a millorar el futur del jovent del Moianès!

Enllaç a l’enquesta: https://forms.gle/YnveSfYfZtQiqV55A

 • Entrevistes a entitats juvenils i joves emprenedors/es: en procés. Fins el moment, s'han realitzat 29 entrevistes telefòniques a joves emprenedors/es de la comarca.
 • Entrevistes a professionals: Fins el moment, s'han realitzat 4 entrevistes a professionals de centres educatius de secundària, salut i àrea d'infància i adolescència del Consell Comarcal del Moianès. 
 • Sessió participativa tècnics/iques (novembre 2023): Assistència de 13 professionals de diferents àmbits (mossos, salut, educadores socials, Servei d'Ocupació del Moianès, joventut, Ocell de Foc, àrea infància i famílies...)
 • Sessió política (octubre 2023): Assistència del conseller de joventut, coordinadora àrea serveis persones CCM, tècnica de joventut i 4 regidors/es de joventut dels municipis).  

_________________________________

 

2.- SEGONA  FASE D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL MOIANÈS: FÒRUM POLÍTIC COMARCAL I LOCAL 

L'any 2023 vam treballar en la segona fase del procés per a l'elaboració del PEC i el PAC que va consistir en un Fòrum polític comarcal i local; un procés participatiu obert als municipis i ajuntaments. Aquest fòrum polític està adreçat a personal tècnic i polític dels ajuntaments del Moianès i als consellers/es i tècnics/iques del Consell Comarcal. 

Els objectius d'aquest fòrum polític són: 

 • Informar a nivell local (tècnic i polític) del procés d'elaboració del PEC i el PAC realitzat en una primera fase.
 • Obrir el procés de consens del PEC i el PAC amb els agents polítics comarcals i locals en aquesta segona fase. 
 • Millorar els documents del PEC i el PAC, incorporant una visió més estratègica amb un horitzó 2030, que permeti incloure nous projectes i serveis
 • Disposar del PEC i el PAC validats a nivell polític comarcal i local. 

En aquesta segona fase s'han 4 sessions participatives virtutals: 

- Sessió general (23/01/2023), en la que es van exposar els objectius del procés i vam dur a terme una dinàmica participativa per a definir la visió, l'objectiu general, els objectius estratègics i els valors. 

- Sessions temàtiques: 

 • Àmbit de Serveis a les persones, educació, cultura i teixit associatiu (30/01/2023)
 • Àmbit de promoció econòmica (20/02/2023)
 • Àmbit de territori, medi  ambient, mobilitat, habitatge, urbanisme, canvi climàtic, planificació territorial, infraestructures i equipaments (27/02/2023)
 • Sessió de retorn de resultats (21/03/2023)

en les que s'ha treballat per definir conjuntament quins són els objectius específics a aconseguir, així com els projectes o serveis concrets que caldria impulsar per a assolir-los en cada un dels anteriors àmbits. 

En aquest enllaç trobareu el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès 2023-2027, amb el detall i resultats de les dues fases d'elaboració del mateix.

_________________________________

 

3.- PLA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL DEL MOIANÈS

Estem treballant en la redacció del nou Pla de dinamització turística i comercial de la comarca, per això hem convidat a tots els agents implicats: productors, elaboradors, establiments turístics i comercials, representants dels ajuntaments  de la comarca, a participar en les trobades que hem preparat amb l’objectiu de pensar en quin model i en quines línies hem de treballar en els propers anys.  
Fins al moment hem realitzat les següents sessions de treball:

 • 3 sessions de treball (una presencial i dues on line) en les quals s'han completat elements de la diagnosi i s'han establert elements de plantejament estratègic.
 • El 12 de desembre de 2023 vàrem fer una nova sessió presencial per definir i validar elements d'estratègia, les línies d'actuació i idear accions operatives per als propers anys.

Es preveu poder fer la presentació pública del document obtingut al primer trimestre del 2024.

_________________________________

 

4.- CREACIÓ TAULA COMARCAL DE SALUT  

La creació d'una Taula de Salut Comunitària del Moianès és una de les accions que s'emmarquen dins el Iº Pla de Salut Comarcal del Moianès 2022-2025. La taula treballa per garantir l'atenció integral de les persones i definir projectes comunitaris amb els agents i serveis implicats; definir el full de ruta i el pla d'acció anual de les actuacions de salut comunitària a nivell municipal i comarcal, i dissenyar espais de treball d'atenció integral a partir del model d'atenció centrada en la persona. 

El passat 21 de febrer de 2024 es va celebrar la primera trobada de la Taula de Salut del Moianès, formada per representants a nivell polític i tècnic de les administracions, serveis i entitats que treballen per a potenciar la salut i el benestar de les persones dels deu municipis del Moianès (ajuntaments, àrees bàsiques de salut, centres educatius, entitats, serveis públics comarcals i municipals...). En total hi van haver 40 persones participants. 

 

Imatge

_________________________________

 

5.- PLA PER A LA REVITALITZACIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL I MILLORA DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA 

Al mes de febrer del 2024, des de l'Oficina Empresarial del Moianès (OFEM), hem iniciat les reunions amb els ajuntaments i empreses del territori per a l'elaboració del Pla per a la revitalització del sector industrial i millora dels polígons d'activitat econòmica al Moianès. Està prevista la visita a 30 empreses i als 10 consistoris de la comarca. 

El Pla inclourà una diagnosi completa del sector i el territori en els àmbits socioeconòmic, urbanístic, ambiental, i amb unes propostes d'actuació enfocades a revitalitzar el sector i millorar els seus polígons.

_________________________________

 

6.- BASES REGULADORES DEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS O AJUTS ECONÒMICS A ASSOCIACIONS O ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES I/O ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS, ESPORTIVES, MEDIAMBIENTALS, CÍVIQUES I PARTICIPATIVES A LA COMARCA DEL MOIANÈS. 

Al llarg del darrer trimestre del 2023 i el primer de 2024 s'ha treballat en la millora de les Bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès, amb la potenciació, sobretot, d'activitats d'àmbit comarcal.

Els projeces presentats en aquestes subvencions han de complir els següents requisits relatius a l'àmbit comarcal: 

 • Que les activitats es realitzin dins la comarca del Moianès. Es poden desenvolupar en un únic municipi, però amb la participació o col·laboració d'entitats, agents, associaciosn o participants de més d'un municipi de la comarca (com a mínim d'un altre municipi) 
 • En cas que no es realitzi en cap municipi en concret, que el seu àmbit d'actuació sigui el Moianès, o en més d'un municipis del Moianès. 
 • En cas de realitzar-se fora de la comarca, que l'activitat sigui considerada d'interès per la projecció exterior de la comarca.

Aquests subvencions hauran de fomentar projectes /activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 • Millorar la cohesió social de la comarca
 • Promoure l'associacionisme  amb l'objectiu de potenciar serveis d'interès general per a la col·lectivitat i atributs a la competènica comarcal
 • Fomentar valors socials, culturals, esportius i noves formes de participació
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la comarca
 • Fomentar i potenciar el voluntariat
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la comarca 
 • Fomentar la protecció dels ecosistemes, de la biodiversitat i les actuacions en adaptació i mitigació del canvi climàtic. 
 • Donar suport a iniciatives que promoguin la no discriminació i la igualtat d'oportuniats 
 • Donar suport a projectes d'interès social i comarcal i que fomentin el treball transversal, en xarxa i donin suport a les necessitats o situacions dels col·lectius especificats o àmbits de treball.

Les bases s'han treballat en base a les aportacions i propostes recollides per les mateixes entitats en els quatre anys de funcionament de les mateixes (2020 - 2023) i en col·laboració amb tots els partits polítics. Està previst que les noves bases s'aprovin en el proper Ple del 18 de març de 2024. 

En aquest enllaç podreu veure els projectes i subvencions atorgades l'any 2023.  

_________________________________

 

7. - ESTUDIS I PLANS APROVATS QUE HAN IMPLICAT A LA CIUTADANIA

A mode de resum, i des de l’inici del funcionament del Consell Comarcal del Moianès, els estudis i plans més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania els trobareu en aquest enllaç, on s’hi explica també com ha estat el procés de participació ciutadana que s’ha adoptat i els seus resultats.

_________________________________

 

8. - I COM A ENS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTABLE HI TROBEM:

El Consell de la Gent Gran del Moianès, que entre d'altres temes ha col·laborat en l'elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran i la Implementació de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans. 

Per al lideratge del procés de creació del Consell de la Gent Gran es va constituir un grup motor format per 8 persones grans del territori (contactades inicialment des d’entitats, grups i associacions de gent gran) i amb representació de serveis que treballen per aquest col·lectiu.

Aquest grup s’ha anat reunint al llarg del procés duent a terme les següents funcions:

• Contrast de la proposta metodològica per a l’impuls del procés participatiu.

• Valoració de possibles models de consell, a partir del coneixement d’experiències d’altres territoris.

• Identificació d’agents clau a incorporar al procés participatiu.

• Contrast de les informacions que es vagin recollint en la dinamització al territori.

• Co-preparació de les primeres trobades del nou Consell de la Gent Gran.

_____________________________________________________________________________

 

Per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs, o bé si voleu aportar la vostra proposta sobre aquests o altres temes en relació al Moianès, ho podeu fer en aquest Espai:

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tota la ciutadania que vulgui aportar propostes al Consell Comarcal del Moianès sobre qualsevol tema de la comarca del Moianès.

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clicant aquí.

 

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 9.03.2024 | 10:24
Darrera actualització: 9.03.2024 | 10:24