Comissió del Reglament d'Organització Comarcal

La Comissió del Reglament d'Organització Comarcal (d'aquí en endavant ROC) té les atribucions i funcions següents: 

  1. Modificar el Reglament d'Organització Comarcal 
  2. Revisar el Reglament d'Organització Comarcal 
  3. Proposar al Ple del Consell Comarcal del Moianès l'aprovació del Reglament d'Organització Comarcal

Accediu al Reglament d'Organització Comarcal clicant aquí.

Els membres de la Comissió del ROC són: 

  • Secretari/a: El secretari o funcionari/a de carrera del Consell Comarcal del Moianès. 

S'estableix el sistema de vot ponderat. Vist que la Presidència és d'Esquerra Republicana i que s'ha previst una vocalia pel mateix grup polític en aquesta comissió del ROC, només votarà la vocalia en nom de la totalitat dels membres. En atenció a l'anterior, la Presidència assistirà amb veu però sense vot. 

La Presidència podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient. 

La Comissió del ROC es convocarà a iniciativa de la Presidència, atenent a les necessitats que s'esdevinguin. 

 

En el següent enllaç, trobareu l'Agenda Institucional del Consell Comarcal del Moianès.

 

Darrera actualització: 24.01.2024 | 17:40
Darrera actualització: 24.01.2024 | 17:40