Comissió de Govern

La competència bàsica de la Comnissió de Govern es la prestació d'assistència al president/a en l'exercici de les seves atribucions i podrà tenir, a més, aquelles altres atribucions que el president/a, el Ple o altres òrgans eel Consell li deleguin. 

 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN: 

Segons Decret de Predidència 2023-0426 d'octubre de 2023, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Moianès queda composada pels següents membres: 

- Presidència: Sra. Laia Bonells Oliver o persona en qui delegui. 

- Vocalies: 

- Secretari: el de la corporació o la persona que el substitueixi.

- Convidar, amb veu però sense vot, a un membre del grup polític de l'oposició, que sigui designat mitjançant escrit dirigit al Consell Comarcal del Moianès. 

____________________________________________________________

 

ATRIBUCIONS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN:

Segons Decret de Presidència 2023-0365, de 20 de setembre de 2023 s'ha resolt el següent:

-  Delegar a la Comissió de govern del Consell Comarcal del Moianès les següents atribucions: 

a) Les competències en matèria de contractació corresponents a la Presidència de la Corporació que s'assenyalen a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Constractes del Sector Públic, per a tots aquells contractes amb un valor estimat del contrtacte superior a 60.000,00 euros (sense IVA).

La delegació en matèria de contractació abasta les següents facultats, en concret: l'aprovació del plec de clàsusules administratives i del plec de prescripcions tècniques, l'aprovació de l'expedient de contractació i de la despesa, l'adjudicació del contracte i totes les altres facultats i prerrogatives que la legilació atribueix a l'òrgan de contractació, com la interpretació, modificació, suspensió, resolució i pròrrogues; i la imposició de les penalitats derivades de l'execució del contracte. 

Quedant expressament exclosa de la delegació, la devolució de les fiances, que romandran en la Presidència. 

b) Acceptació i renúnica de subvencions a partir de 60.000,00 € d'import, quan sigui necessari fer-ho d'acord amb les bases de la convocatòria de la subvenció en qüestió. 

c) Aprovació de memòries, plans i projectes per presentar a convocatòries de subvencions, quan el cost total del projecte superi els 60.000,00 €. 

d) Resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos admninistratius de qualsevol naturalesa que s'interposin contra actes dictats en ús de les atribucions delegades per mijà d'aquest acord. 

e) Aprovació d'estudis sectorials, adhesió a commemoracions i celebracions institucionals, programes d'actuació i iniciatives d'altres administracions i entitats, adhesions relacionades amb el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, així com les adhesions o sol·licituds per a participar en centrals de compres de qualsevol entitat del sector públic i qualsevol altre procediment de similar naturalesa, excepte en els casos que afectin a matèries que siguin competència del ple i no siguin delegades. 

f) Aprovació de programes de caràcter temporal, d'acord amb allò estipulat en l'article 10.1.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

g) Concertació de les operacions de crèdit que no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses en la tresoreria, de conformitat amb el que disposa el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març

 

- Per altra banda, el Ple del Consell Comarcal, en sessió extraordinària que va tenir lloc en data 25 de setembre de 2023, va adoptar la delegació de competències del Ple a la Comissió de govern: 

  • Aprovar convenis amb la Generalitat, els municipis i amb la Diputació per a la prestació de serveis i exercici de competències, llevat que es tracti de matèries indelegables. 
  • L'establiment de convenis intercomarcals, per gestionar serveis mancomunats, llevat que es tracti de matèries indelegables. 
  • Subscriure convenis amb els municipis de la comarca per utilitzar els serveis i els mitjans propis d'aquests per prestar els serveis propis del Consell, llevat de que es tracti de matèries indelegables. 
  • Aprovació de convenis amb qualsevol  altre administració pública o entitat de les no previstes a l'article 9.2.18 i 9.2.20. del ROC, amb persones físiques o jurídiques, amb menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells drets i interessos per l'actuació dels quals estigui permesa per a l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela, i amb les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, llevat d'aquelles matèries que siguin indelegables. 

i Facultar a la Comissió de Govern per l'aprovació, designació de membres de les comissions de seguiment que s'escaiguin, modificació i resolució dels convenis i qualsevol altre tràmit de naturalesa anàloga. 

 

La Comissió de Govern es reunirà el tercer dilluns de cada mes a les 19:00h de la tarda (no es celebrarà sessió ordinària de la Comissió de Govern el mes d'agost).  

 

Les reunions de la Comissió de govern l'any 2024:

- 15 de gener 

- 19 de febrer

- 18 de març

- 15 d'abril

- 20 de maig 

- 17 de juny

- 15 de juliol

- 16 de setembre

- 21 d'octubre

- 18 de novembre

- 16 de desembre.

 

En el següent enllaç: Agenda institucional, trobareu el calendari de la resta d'òrgans col·legiats. 

 

Darrera actualització: 06.03.2024 | 10:55
Darrera actualització: 06.03.2024 | 10:55