Retribucions, règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions

Règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels membres del Consell Comarcal del Moianès: 

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió extraordinària que va tenir lloc en data 25 de setembre de 2023, va adoptar entre altres, els sesgüents acords: 

 

"(...) PRIMER. APROVAR el règim de dedicació parcial i les corresponents retribucions del càrrec de la Presidència del Consell Comarcal del Moianès, el qual és acceptat per la Sra. Laia Bonells i Oliver, que ha exercit les funcions com a Presidenta del Consell Comarcal del Moianès amb la dedicació parcial que s'aprova des de la data 14 de juliol, data en què va ser nomenada i va prendre possessió del càrrec. La dedicació parcial i les retribucions corresponen al següent detall: 

 • Dedicació parcial: el 30% de la jornada 
 • Retribució bruta anual: 12.000 euros/bruts anuals, distribuïts en 12 pagues. 
 • Els horaris queden establerts: 
  • Dilluns: de 16:30 a 20:30 h 
  • Dimecres: de 9 a 13 i de 15 a 18:15 h

 

"(...) TERCER. ESTABLIR a favor dels membres del Consell Comarcal del Moianès que no exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació ni parcial ni exclusiva, el següent règim d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal detallats a continuació, amb efectes des del dia del Ple de constitució i pel mandat 2023-2027.

ÒRGANS                                         INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNICA

 • 1. Ple de Consell Comarcal del Moianès:                                         400 €
 • 2. Comissió de Govern                                                                             250 €
 • 3. Consell d'Alcaldies                                                                               200 €
 • 4. Comissió Especial de Comptes                                                        150 €
 • 5. Comissió del Reglament d'Organització Comarcal                150 €
 • 6. Comissió Creació de serveis públics, Ordenances, Reglaments i Projectes                                                                                                       150 € 
 • 7. Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal                                               150 €
 • 8. Junta de Portaveus                                                                              150 €

Trobareu tota la informació de les corresponents indemnitzacions per assistècnia a òrgans col·legiats, en els diferents pdf's adjunts (banda verda d'aquest apartat), segmentats per anys.

 

"(...) CINQUÈ. ESTABLIR que les liquidacions per indemnitzacions per assistències es faran amb caràcter bimensual i establir que les quantitats establertes com a retribucions i asistències s'hi practicarà la corresponent retenicó d'IRPF, i en els supòsits de dedidació parcial, a més, s'aplicarà la cotització que pertoqui a la Seguretat Social. 

SISÈ. FIXAR l'import de la indemnització a percebre com despeses de viatge per ús de vehicle particular en 0,26€/km i en 0,106 €/km per ús de motocicletes per indemnitzacions en raó de servei d'acord al que regulen els Reials Decrets HFP/792/2023, HFP/793/2023 de 17 de juliol de 2023, i amb efectes de l'entrada en vigor d'aquesta normativa que és el 18 de juliol de 2023. El còmput es farà des del municipi d'on el membre de l'òrgan col·legiat, sigui alcalde/ssa o regidor/a.

"(...) DOTZÈ. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la Corporacio." (...)

 

Darrera actualització: 07.03.2024 | 09:49
Darrera actualització: 07.03.2024 | 09:49