El Ple del Consell Comarcal

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals.

El nombre de membres del consell comarcal es determina en funció dels residents de la comarca, en el cas del Moianès són 19 membres.

El Ple del Consell Comarcal és un òrgan de govern col·legiat que, sota la presidència del President o del Vicepresident/a que legalment el substitueixi, és integrat per tots els 19 consellers com a membres de ple dret.

Les atribucions i competències del Ple estan determinades pel Text refós de la Llei d’organització comarcal.

Entre altres coses al ple li correspon aprovar la seva pròpia composició i organització, aprovar els pressupostos de cada exercici i la plantilla de personal, aprovar els plans comarcals i les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l’exercici de les diferents activitats.

És en aquest mateix òrgan on es controla i fiscalitza la gestió dels diferents òrgans de govern amb competències delegades pel mateix Ple o pel Reglament Orgànic Comarcal.

En quant al President del Ple les seves atribucions, també recollides al Text refós de la Llei d'organització comarcal són: 

  • a) Representar el Consell Comarcal
  • b) Convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats
  • c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca
  • d) Exercir la direcció superior del personal
  • e) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència 
  • f) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal
  • g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50 % del límit general aplicable al procediment negociat. 
  • h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del Consell. 

Aquest és el calendari de sessions 

  • Comissions Informatives del Ple:

       - 6 de febrer de 2023

       - 27 de febrer 

       - 15 de maig 

 

       - 13 de febrer

       - 3 d'abril 

       - 22 d'abril 

* A març de 2023 encara no tenim programat el Calendari d'òrgans col·legiats per la resta de l'any degut a les eleccions del mes de maig. 

________________________________________

Acte de Constitució del Consell Comarcal 14/07/2023

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 19/07/2019

 

Acte de Constitució del Consell Comarcal 20/07/2015

 

Darrera actualització: 06.09.2023 | 17:51