Queixes o suggeriments sobre els serveis i el seu funcionament

Queixes, suggeriments i propostes 

La cituadania pot fer-nos arribar la valoració dels nostres serveis, així com presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament. També ens pots fer arribar totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei o un actuació, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització. 

Ho pot fer en aquest ENLLAÇ

_______________________

Organisme competent / Responsable

Ens en el qual es dirigeixi la petició.

Àrea tramitadora

La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.

Qui el pot demanar

La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.

Canals de tramitació

Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament. Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Termini de sol·licitud

No n’hi ha.

Normativa

  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de Resolució

El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la queixa, suggeriment o proposta hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Consell Comarcal del Moianès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ccmn.consell@ccmoianes.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: C. Joies, 11-13, 8180, Moià, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat

Actualitzat el 17/03/2021

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.02.2023 | 17:44
Darrera actualització: 22.02.2023 | 17:44