_____________________
Agenda d'Activitats i Cursos
Més Activitats
Destacats
Notícies
  • Convocatòria per a la cobertura del lloc de treball d'intervenció. 06.10.2022

    El Consell Comarcal del Moianès té la necessitat de cobrir el lloc d’Intervenció de classe segona reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala Intervenció-Tresoreria, categoria d’entrada, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

    Podeu accedir a tota la informació clicant aquí.

    Termini de presentació de sol·licituds: fins el 14 d'octubre de 2022 inclòs.

Més notícies
BUTLLETÍ INFORMATIU CCMOIANÈS
Tauler d'anuncis
Facebook
Segueix-nos a Twitter