Pla d'Actuació Territorial 2014/2018 i Pla de reactivació socioeconòmica Covid19

El desembre de l'any 2023 el Ple del Consell Comarcal del Moianès va aprovar definitivament el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026. Trobareu tota la informació en el següent enllaç.

_______________________________

Els antecedents més immediats són els següents:

 

El Consorci del Moianès disposava d'un Pla d'Actuació Territorial què va ser el full de ruta i l'instrument de referència a seguir per al desenvolupament local i l'estratègia territorial de la comarca des de la creació del Consell Comarcal i la seva posada en funcionament. Fins el 18 de desembre de 2023 en que el Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026,  aquest va ser document de referència alhora d’ implantar l’estratègia territorial que volem pel Moianès.

1. El Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018

Defineix un únic pla operatiu que serveix com a instrument de treball on hi ha les línies estratègiques i actuacions dels principals eixos vertebradors dels diferents plans sectorials i estudis que s'han redactat des del Consorci del Moianès, realitzat a partir dels diferents plans sectorials redactats i de les estratègies sorgides a partir de la realització del procés participatiu "Com volem el Moianès del demà".

A nivell d'antecedents, el naixement d’aquest Pla, el trobem en el marc del procés participatiu de les jornades “Com volem el Moianès del demà”, l’any 2005. A partir d’aquest procés consultiu i participatiu amb les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, es va elaborar el primer document anomenat: Pla d’Acció Participatiu per al Desenvolupament econòmic i social del Moianès”, aprovat per la Junta General del Consorci del Moianès per el Decret de Presidència 41/2006 de data 13.06.2006.

En aquest primer document s’hi van anar afegint els diferents plans sectorials redactats esdevenint el Pla d’Acció Territorial 2008-2011. Ja a l’any 2011 es va començar a fer un treball tècnic de definició del PAT, però l’agreujament de la situació econòmica, els canvis en l’entorn de programació de les polítiques de promoció econòmica i ocupació i la necessitat de ressituar el focus de les polítiques, amb un pes creixent del foment de la creació de llocs de treball i la dinamització sectorial, i d’optimitzar els recursos d’atenció a la creixent població aturada, van portar a la necessitat de redefinir el que havia de ser el full de ruta del Consorci del Moianès per als propers anys.

El document "Pla d'Acció Territorial del Moianès (PAT 2014-2018)” és el recull d'un treball exhaustiu realitzat durant l'any 2013 i inici del 2014 que va consistir en la revisió i replantejament de l'actuació del Consorci del Moianès en consonància amb la conjuntura del moment, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca. 

El cos central de l’actual PAT abasta 7 programes operatius que inclouen 52 actuacions. Per cada una d'elles es va desenvolupar un programa de treball que detalla en què consisteix, a qui s'adreça, els objectius i resultats que es pretenen assolir, les prioritats i calendari, els recursos i fonts de finançament, els actors que intervenen i els indicadors d'avaluació. Així mateix s'hi inclouen les normatives i documentació rellevant al respecte i un recull de bones pràctiques.

Els darrers capítols del PAT aporten pautes per la comunicació i per la gestió i la implementació del propi pla que inclou les eines i instruments i els indicadors d'avaluació.

_________________

En el seus inicis, el Consell Comarcal del Moianès va agafar aquest Pla com a marc de referència per tal de desenvolupar les seves actuacions, en espera de poder redactar un Pla estratègic del Moianès i un  Pla d'Actuació Comarcal davant la nova realitat comarcal en que en trobàvem i davant l’objectiu de definir les actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del Moianès en el proper període, doncs calia revisar i replantejar les actuacions del Consorci i el Consell comarcal del Moianès en consonància amb la conjuntura actual, la creació de la comarca i el Consell Comarcal, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca.

Era necessari doncs, actualitzar el Pla d’Actuació Territorial 2014-2018 (prorrogat), prioritzant els projectes estratègics a desenvolupar i els serveis a prestar per part del Consell Comarcal i el Consorci del Moianès.

L’actualització del PAT havia de  permetre poder arribar a una definició el més compartida possible sobre la visió que és té del territori i els objectius que es persegueixen en l’àmbit del desenvolupament econòmic local: optimització dels recursos per a la promoció del territori, el foment i la diversificació de l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida i les oportunitats d’ocupació a la població. Igualment, el Pla tenia com a objectius també els de fomentar la cohesió social i reforçar la cultura de treball en xarxa entre els agents del territori, tant públics com privats.

L'actualització del PAT es va iniciar abans de la pandèmia i arrel de la crisi sanitària COVID-19, aquesta actualització del PAT va quedar estretament inrterrelacionada amb el: 

2. Pla de Reactivació socioeconòmica Covid19 del Moianès,

Adjuntem també dit pla de Reactivació. El Pla conté un seguit de mesures i actuacions per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 i per ajudar a impulsar la reactivació econòmica i social dels municipis de la comarca. L'elaboració d'aquest Pla ha estat gràcies a la partcipació dels diferents consellers/es, grups polítics del Consell, ajuntaments, equip tècnic, de les necessitats recollides des dels diferents serveis del Consell i del Consorci i de la infomació i dades estadístiques diposnibles a nivell ofical. Les mesures s'estructuren agrupades en diferents àmbits d'actuació (transversals, serveis socials, habitatge, ocupació, empreses... ) on es dibuixa el full de ruta a desenvoluapr a partir de les prioritats, el finançament, les activitats i els agents implicats en cada una de les actuacions. Aquest Pla va ser un document de trevall viu que es va anar modificant, ampliant i concretant en funció de l'evolució de la pandèmia i els seus efectes, adaptan-lo a la realitat canviant de la comarca i dels seus municipis. El Pla de reactivació socioeconòmica Covid19 del Moianès pretenia poder donar resposta a la nova realitat comarcal i social de la comarca i dels seus municipis arrel de la crisi de la Covid-19.

______________________

3. Estratègia Territorial del Moianès - Pla d'Actuació Comarcal 

Previàment s'havien ja iniciat un seguir de treballs previs per  definir el Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès, que també trobareu en aquest apartat. 

  • Proposta tècnica i metodològica per l'anàlisi de l'encaix del Consorci i el Consell comarcal del Moianès.
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla Estratègic Comarcal del Moianès
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla d'Actuació Comarcal del Moianès

 

En l'actualitat, el Consell Comarcal del Moianès ja diposa d'un Pla d'Actuació Comarcal 2023-2026. 

Aquest Pla inclou i defineix les actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del Moianès en els propers anys, per vetllar per la qualitat de vida i les oportunitats d'ocuapció per la població. Es comptarà amb la implicació dels agents més rellevants per arribar a una definició el més compartida possible sobre la visió que es té del territori en un futur i de quins són els objectius que es persegueixen. Estem doncs treballant per definir i redissenyar els projectes i serveis que s'estan prestant pels tres nivells d'administració local (Consell Comarcal, Consorci del Moianès i ajuntaments, adaptats a la nova realitat). 

El Pla planteja un enfocament integral i transversal, que inclou tant la identificació amb tots els agents implicats dels projeces estratègics que es poden oferir comarcalment, com el disseny i l'organització de la prestació de nous serveis públics a la comarca del Moianès, on les diferents entitats locals puguin cooperar entre sí sumant capacitats i podent-se coordinar amb els agents socialsi econòmics del territori per dur a terme una prestació eficient i eficaç dels sereis. 

____________________________

En aquest enllaç trobareu tota la informació relativa al Pla d'Actuació Comarcal 2023-2026.

Darrera actualització: 17.01.2024 | 11:12
Darrera actualització: 17.01.2024 | 11:12