Estudis, plans i projectes aprovats

Estudis, plans i projectes aprovats definitivament pel Consell Comarcal del Moianès

A continuació adjuntem els estudis, plans i projectes realitzats i aprovats pel Consell Comarcal del Moianès:

 • Estudi d'Habitatges buits del Moianès 28/04/2021

  El present estudi té com a objectiu quantificar els habitatges buits al Moianès i la seva distribució municipal, així com analitzar-ne l’evolució temporal.

 • Pla de prevenció del consum de substàncies i ús problemàtic de les pantalles al Moianès 2022-2025. 23/02/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar el document del Pla de prevenció del consum de substàncies i ús problemàtic de les pantalles al Moianès 2022-2025.

 • Pla de Salut Comarcal 2022-2025 24/02/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar el document del Pla de Salut Comarcal 2022-2025.

 • Estudi de producció de biomassa. 14/03/2023

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió del dia 1 d'agost de 2022 va aprovar inicialment l'Estudi de Biomassa comarcal.

  Aprovació definitiva: 13 de març de 2023.

   

 • Pla estratègic de subvencions del Moianès pel termini 2023-2025 03/04/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions del Moianès pel termini 2023-2025.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla Estratègic de Subvencions del Moianès pel termini 2023-2025, durant el termini de 20 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Durant el període d’informació pública els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar el document i presentar-hi les aportacions, observacions i al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat observacions o al·legacions, l’esmentat Pla es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord.

 • CONSORCI MOIANÈS: Pla estratègic de subvencions 2023-2025. 03/04/2023

  La Comissió Executiva del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès, en sessió del dia 25 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions del Consorci del Moianès pel termini 2023-2025.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla Estratègic de Subvencions del Consorci del Moianès pel termini 2023-2025, durant el termini de 20 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa el document del Pla Estratègic de Subvencions del Consorci del Moianès pel termini 2023-2025 publicat, resulta definitivament aprovat, sense necessitat de cap més acte ni acord.

 • Pla d'acció d'envelliment Quilòmetre Zero del Moianès. 16/06/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 3 d’abril de 2023, va aprovar inicialment el document del Pla d’Acció d’Envelliment Quilòmetre Zero del Moianès.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla d’Acció d’Envelliment Quilòmetre Zero del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Pla d'actuació comarcal per a 2023-2026. 05/01/2024

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió del dia 22 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a l’esmentat Pla, es va emetre el corresponent certificat negatiu d’al·legacions.

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès en sessió de 18 de desembre de 2023 ha aprovat definitivament el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès 2023-2026.  

Darrera actualització: 15.09.2021 | 18:44
Darrera actualització: 15.09.2021 | 18:44