Pla estratègic de subvencions del Moianès pel termini 2023-2025

Dilluns, 3 d'abril de 2023 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions del Moianès pel termini 2023-2025.

En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla Estratègic de Subvencions del Moianès pel termini 2023-2025, durant el termini de 20 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant el període d’informació pública els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar el document i presentar-hi les aportacions, observacions i al·legacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat observacions o al·legacions, l’esmentat Pla es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord.

Darrera actualització: 03.04.2023 | 10:55