Generals

 • Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021. 15 de de desembre de 2021

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0420 de 30 d’octubre de 20021 per el qual s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 de novembre de 2021 inclòs.

  Anunci de la concessió de subvencions als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021.

 • Delegació de competències de presidència a favor de gerència 8 de de novembre de 2021

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0373 de data 13 d’octubre de 2021 s’ha resolt la següent delegació de competències.

 • ANUNCI de la resolució dels ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d’una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un fes 6 de d’octubre de 2021

  S'obre la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als arrendataris d'habitatges integrats al Programa de la borsa de mediació per al lloguer social.

  Trobareu adjunts els documents dels models a presentar.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 30 de juliol de 2021.

   

 • Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal per a l'any 2021 4 de d’agost de 2021

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 2 d’agost de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de JURISTA per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic la modificació de la plantilla de personal durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposa l’article 126.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i per tant, l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació de la modificació esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu i es procedirà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 • Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal 16 de de juliol de 2021

  Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d'una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participavió en un festival cultural del Moianès.

  Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal per a la seva participació en un festival cultural del Moianès.

  Extracte de la resolució de 22 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d’una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un festival cultural del Moianès. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, text complert del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

  * Trobareu tota la informació per a fer la sol·licitud en el següent enllaç: http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/convocatoria-per-a-la-concessio-dajuts-economics-del-consell-comarcal-del-moianes-per-als-i-les-professionals-culturals-i-artistics-de-la-comarca-per-a-la-seva-participacio-en-un-festival-cultural-del-moianes.html

   

 • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari 20 de de maig de 2021
 • Anunci de l'aprovació definitiva del pressupost general per a l'any 2021 19 de de gener de 2021
 • Anunci de licitació del Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) 7 de d’octubre de 2020
 • Aprovació definitiva del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 9 de de setembre de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del document del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023..

  L’expedient queda exposat al públic per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions davant aquest Consell Comarcal, de conformitat amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i els articles 127 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, el Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 esdevé definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord.

 • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 9 de de setembre de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, i no havent-se presentat cap al·legació, la modificació de crèdits número 5/2020 amb la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord

 • ANUNCI sobre l’acord per a la declaració com a bé cultural d’interès local de l’edifici “Ca l’Espardenyer” de Monistrol de Calders 4 de de setembre de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el 3 d’agost de 2020 ha acordat declarar l’edifici de “Ca l’Espardenyer” de Monistrol de Calders, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

 • Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès 12 de d’agost de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, ha acordat l’aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès. L’expedient queda exposat al públic per termini de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província. El document es podrà consultar presencialment i a la pàgina web del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20