Generals

 • Aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Moianès per a l'any 2022 2 de de març de 2022

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment el Pressupost General d’aquesta entitat per l’exercici 2022 integrat pel pressupost del propi Consell Comarcal del Moianès juntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal.

   

 • Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal per a l'any 2021 - TAG A1 Tècnic/a superior Serveis Econòmics 18 de de febrer de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de desembre de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS ECONÒMICS per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

  En compliment del tràmit d'informació pública l’esmentada modificació de la plantilla de personal per l’any 2021, s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de desembre de 2021 i al tauler d’anuncis de Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. El període de publicació s’inicià el passat 18 de desembre de 2021 i finalitzà el 7 de gener de 2022. Durant aquest període no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.

 • Aprovació inicial pressupost 2022 Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 14 de de febrer de 2022

  La Junta General del Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en sessió celebrada en data 9 de febrer de 2022, han aprovat inicialment el pressupost del Consorci d'aquesta entitat per l'exercici 2022, que inclou el pressupost juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, i els seus documents annexes. 

  De conformitat amb el que estableix l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'expedient i la documentació precpetiva per un període de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que es pugui consultar l'expedient instruït i presentar al·legacions si s'escau. 

 • Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al tranport adaptat a la comarca del Moianès per a l'any 2021 24 de de desembre de 2021

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0422 de 30 d’octubre de 20021 per el qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l’any 2021.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el  25 de novembre de 2021 inclòs.

  Anunci de la concessió dels ajuts econòmics pel transport adaptat a la Comarca del Moianès per a l’any 2021

 • Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès 16 de de desembre de 2021

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre a la comarca del Moianès. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès, esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió de les subvencions o ajuts econòmics a associacions sense ànim de lucre

  Aprovació de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès per l'any 2021.

  Us podeu descarregar el document de JUSTIFICACIÓ dins l'apartat de documents d'aquesta mateixa pàgina.

 • Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021. 15 de de desembre de 2021

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0420 de 30 d’octubre de 20021 per el qual s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 25 de novembre de 2021 inclòs.

  Anunci de la concessió de subvencions als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2021.

 • Delegació de competències de presidència a favor de gerència 8 de de novembre de 2021

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0373 de data 13 d’octubre de 2021 s’ha resolt la següent delegació de competències.

 • ANUNCI de la resolució dels ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d’una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un fes 6 de d’octubre de 2021

  S'obre la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als arrendataris d'habitatges integrats al Programa de la borsa de mediació per al lloguer social.

  Trobareu adjunts els documents dels models a presentar.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 30 de juliol de 2021.

   

 • Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal per a l'any 2021 4 de d’agost de 2021

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 2 d’agost de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de JURISTA per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic la modificació de la plantilla de personal durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposa l’article 126.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i per tant, l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació de la modificació esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu i es procedirà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 • Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal 16 de de juliol de 2021

  Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d'una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participavió en un festival cultural del Moianès.

  Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal per a la seva participació en un festival cultural del Moianès.

  Extracte de la resolució de 22 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d’una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un festival cultural del Moianès. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, text complert del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

  * Trobareu tota la informació per a fer la sol·licitud en el següent enllaç: http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/convocatoria-per-a-la-concessio-dajuts-economics-del-consell-comarcal-del-moianes-per-als-i-les-professionals-culturals-i-artistics-de-la-comarca-per-a-la-seva-participacio-en-un-festival-cultural-del-moianes.html

   

 • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari 20 de de maig de 2021
 • Anunci de l'aprovació definitiva del pressupost general per a l'any 2021 19 de de gener de 2021
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20