Generals

 • Revocació de la delegació de l'Àrea de Comunicació i Transparència. 19/04/2024

  Per decret de Presidència 2024-0128, de data 18 d’abril de 2024, s'ha resolt la revocació de la delegació de l'Àrea de Comunicació i Transparència.

 • Modificació de la delegació a favor de la Comissió de Govern. 18/04/2024

  Per decret de Presidència 2024-0120, de data 16 d’abril de 2023, s'ha resolt la modificació de la delegació de competències de Presidència a favor de la Comissió de Govern.

 • Calendari de sessions dels òrgans col·legiats per a l'any 2024. 08/01/2024

  Mitjançant acord de Ple de data 18 de desembre de 2023, s’aprova la modificació d’algunes sessions aprovades pel Ple del cartipàs i l’aprovació definitiva del calendari de sessions dels òrgans col·legiats per a l’any 2024.

 • Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l'any 2023 14/11/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Mitjançant Decret de Presidència 2023-0464 de 14 de novembre de 2023 per el qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l’any 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29 de novembre de 2023.

  Mitjançant Decret de Presidència 2023-0531 de 22 de desembre s'ha resolt l'atorgament d'ajuts de transport adaptat 2023.

   

 • Convocatòria per a la concessió de l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per l’any 2023 08/11/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès.

  Mitjançant Decret de Presidència 2023-0453 de 7 de novembre de 2023, s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2023.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 4 de desembre de 2023 inclòs.

  Mitjançant Decret de Presidència 2023-0530 de data 22 de desembre de 2023, resolt l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per l’any 2023.

   

 • Rectificació del nombre de membres de la Comissió de Govern. 31/10/2023

  Per decret de Presidència 2023-0426, de data 26 d'octubre de 2023, s’ha resolt la rectificació del nombre de membres de la Comissió de Govern.

 • Constitució de la Comissió de Govern. 03/10/2023

  Per decret de Presidència 2023-0365, de data 20 de setembre de 2023, s’ha resolt la Constitució de la Comissió de Govern.

 • Determinació del règim de sessions del Ple. 03/10/2023

  Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s’aprova el règim de dessions del Ple del Consell Comarcal del Moianès.

 • Establiment del règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels membres del Consell. 02/10/2023

  Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s’aprova l’establiment del règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels membres del Consell Comarcal del Moianès.

 • Designació de representants de la corporació en òrgans col·legiats. 29/09/2023

  Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s’aprova la designació de representants del Consell Comarcal del Moianès en òrgans col·legiats.

 • Creació i delegació de gestió de les àrees de gestió i contingut. 29/09/2023

  Per decret de Presidència 2023-0366, de data 20 de setembre de 2023, s’ha resolt la creació i delegació de gestió de les àrees de gestió i contingut.

 • Nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes. 29/09/2023

  Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s’aprova el nomenament dels membres de la Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20