Generals

 • Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l'any 2022 14 de de novembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Mitjançant Decret de Presidència 2022-0331 de 6 d’octubre de 2022 per el qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l’any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el  29 de novembre de 2022.

 • Modificació de la delegació de competències prevista al Decret 236/2019 de Presidència a favor de la Junta de Govern. 5 de d’octubre de 2022

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0373 de data 13 d’octubre de 2021 s’ha resolt la següent delegació de competències.

 • Desagrupació de la plaça d'intervenció entre el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià 19 de de setembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 1 d'agost de 2012, va adoptar inicialment la dissolució de l'agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Mopianès, per al manteniment en comú del lloc de treball d'intervenció, de classe segona, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala intervenció tresoria, categoria d'entrada.

 • Convocatòria per a la concessió de l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per l’any 2022 13 de de setembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  Mitjançant Decret de Presidència 2022-0289 de 7 de setembre, s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 14 de novembre de 2022 inclòs.

   

 • Convocatòria de concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives 26 de de juliol de 2022

  Extracte de la Resolució de 21 de juliol de 2022 per la qual aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès per l’ any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds:  des de l'endemà de la publicació de la present al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 9 de setembre de 2022.

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la cultura atorgades a professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un festival cultural del Moianès. 25 de de juliol de 2022

  Extracte de la Resolució de 22 de juliol de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrrència competitiva pel foment de la cultura concedides a els/les professionals culturals i artístics de la comarca per la seva participació en un festival cultural del Moianès per a l'any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds:  des de l'endemà de la publicació de la present al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 9 de setembre de 2022.

 • Aprovació definitiva de la modificació de plantilla i la relació de llocs de treball per dissolució de l'agrupació amb el municipi de Moià pel manteniment en comú del lloc de treball d'Intervenció. 19 de de juliol de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de juny de 2022, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball per dissolució de l’agrupació amb el municipi de Moià pel manteniment en comú del lloc de treball d’Intevenció.

 • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 12 de de juliol de 2022

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 13 de juny de 2022, ha acordat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 05/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

 • Aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Moianès per a l'any 2022 2 de de març de 2022

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2022, ha aprovat inicialment el Pressupost General d’aquesta entitat per l’exercici 2022 integrat pel pressupost del propi Consell Comarcal del Moianès juntament amb les bases d’execució i la plantilla de personal.

   

 • Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal per a l'any 2021 - TAG A1 Tècnic/a superior Serveis Econòmics 18 de de febrer de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de desembre de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS ECONÒMICS per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

  En compliment del tràmit d'informació pública l’esmentada modificació de la plantilla de personal per l’any 2021, s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de desembre de 2021 i al tauler d’anuncis de Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. El període de publicació s’inicià el passat 18 de desembre de 2021 i finalitzà el 7 de gener de 2022. Durant aquest període no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.

 • Aprovació inicial pressupost 2022 Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 14 de de febrer de 2022

  La Junta General del Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en sessió celebrada en data 9 de febrer de 2022, han aprovat inicialment el pressupost del Consorci d'aquesta entitat per l'exercici 2022, que inclou el pressupost juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, i els seus documents annexes. 

  De conformitat amb el que estableix l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'expedient i la documentació precpetiva per un període de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que es pugui consultar l'expedient instruït i presentar al·legacions si s'escau. 

 • Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès 16 de de desembre de 2021

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre a la comarca del Moianès. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès, esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió de les subvencions o ajuts econòmics a associacions sense ànim de lucre

  Aprovació de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès per l'any 2021.

  Us podeu descarregar el document de JUSTIFICACIÓ dins l'apartat de documents d'aquesta mateixa pàgina.

Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20