Generals

 • Bases especifiques que han de regir les proves selectives per a la selecció, per màxima urgència, del Consorci per la Promoció dels municipis del Moianès, per a la creació de diferents borses de personal docent 23 de de març de 2023

  L'objecte de les presents bases és la creació de diferents borses de treball de docents per a poder atendre les necessitats de contractacions i/o nomenaments temporals del Consorci del Moianès per impartir les accions formatives en el marc dels programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per les especialitats Formació ocupacional Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals (codi ADGG0408) i Formació Ocupaciona d'activitats de gestió administrativa (Codi ADGD0308), així com per altres programes o accions formatives que organitzi l'entitat. 

 • Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2023. 16 de de març de 2023

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 13 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el Pressupost general d’aquesta entitat per l’exercici 2023, juntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal i els seus documents annexes.

  En compliment del tràmit d'informació pública el Pressupost general d’aquesta entitat per l’exercici 2023, s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de febrer de 2023 i al tauler d’anuncis de Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. El període de exposició pública s’inicià el passat 15 de febrer i finalitzà el 8 de març de 2023. Durant aquest període no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.

 • Aprovació definitiva del Pressupost general del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès per l'exercici 2023 6 de de març de 2023

  La Junta General del Consorci per la promoció dels municipis de Moianès, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2023, va aprovar inicialment el Pressupost general d'aquesta entitat per l'exercici 2023, juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal i els seus documents annexos. 

  Aquest va ser exposat al públic segons anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de febrer de 2023 i al tauler d'anuncis del Consorci. 

  Havent transcorregut el termini legal d'exposició pública de 15 dies hàbils sense que s'hagin interposat reclamacions contra l'aprovació inicial, s'eleva a definitiu publicant-se un resum a nivell de capítols. 

 • Aprovació definitiva i convocatòria de les bases que regulen la convocatòria d'ajuts per a les empreses que contractin persones en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia 16 de de febrer de 2023

  Mitjançant Decret de Presidència 2023-0017 de 14 de febrer de 2023, es va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d'ajuts per a les empreses que contractin persones en el marc del Programa T.T.T. i  els documents annexes.

  S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletó Oficial de la Província, en el tauler i en la pàgina web del Consorci, per tal de poder presentar les al·legacions que es considerin oportunes, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, l'aprovació s'elevarà a definitiva sense necessitat de celebrar cap altre tràmit i les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions. 

  Havent transcorregut el termini legal d'exposició pública (finalitzava el 17 de març) sense que s'hagin presentat al·legacions, s'aproven definitivament les bases i s'obre la convocatòria. 

   

 • Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en el sentit de reclassificar la plaça d'administratiu/iva passant de règim laboral fix a funcionarial 9 de de febrer de 2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de desembre de 2022, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en el sentit de reclassificar la plaça d'administratiu/iva passant de règim laboral a funcionarial. 

  Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball (BOPB).

  Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball (DOGC).

 • Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l'any 2022 30 de de desembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Mitjançant Decret de Presidència 2022-0331 de 6 d’octubre de 2022 per el qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l’any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el  29 de novembre de 2022.

  Mitjançant Decret de Presidència 2022-0490 de 28 de desembre s'ha resolt l'atorgament d'ajuts de transport adaptat 2022.

   

 • Convocatòria de concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives 14 de de desembre de 2022

  Extracte de la Resolució de 21 de juliol de 2022 per la qual aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès per l’ any 2022.

   

 • Modificació de la delegació de competències prevista al Decret 236/2019 de Presidència a favor de la Junta de Govern. 5 de d’octubre de 2022

  Mitjançant Decret de Presidència 2021-0373 de data 13 d’octubre de 2021 s’ha resolt la següent delegació de competències.

 • Desagrupació de la plaça d'intervenció entre el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Moià 19 de de setembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 1 d'agost de 2012, va adoptar inicialment la dissolució de l'agrupació del municipi de Moià i el Consell Comarcal del Mopianès, per al manteniment en comú del lloc de treball d'intervenció, de classe segona, reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala intervenció tresoria, categoria d'entrada.

 • Convocatòria per a la concessió de l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per l’any 2022 13 de de setembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

  Mitjançant Decret de Presidència 2022-0289 de 7 de setembre, s’aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als propietaris que tinguin o desitgin incloure el seu habitatge a la borsa de mediació per al lloguer social a la comarca del Moianès per a l'any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds: fins el 14 de novembre de 2022 inclòs.

   

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la cultura atorgades a professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un festival cultural del Moianès. 25 de de juliol de 2022

  Extracte de la Resolució de 22 de juliol de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrrència competitiva pel foment de la cultura concedides a els/les professionals culturals i artístics de la comarca per la seva participació en un festival cultural del Moianès per a l'any 2022.

  Termini de presentació de sol·licituds:  des de l'endemà de la publicació de la present al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al dia 9 de setembre de 2022.

 • Aprovació definitiva de la modificació de plantilla i la relació de llocs de treball per dissolució de l'agrupació amb el municipi de Moià pel manteniment en comú del lloc de treball d'Intervenció. 19 de de juliol de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de juny de 2022, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball per dissolució de l’agrupació amb el municipi de Moià pel manteniment en comú del lloc de treball d’Intevenció.

Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20