Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l'any 2023

Dimarts, 14 de novembre de 2023 a les 08:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 4 d’octubre de 2021, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès.

S'exposa al públic l'anunci de les bases durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

Mitjançant Decret de Presidència 2023-0464 de 14 de novembre de 2023 per el qual s’aprova la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per a l’any 2023.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29 de novembre de 2023.

 

Darrera actualització: 15.11.2023 | 10:02