Comissió Informativa de Ple

Comissió Informativa de Ple

La/les comissió/ns informatives són òrgans delegats del Ple per: 

  • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple. 
  • Emetre dictàmens de les propostes que es portin a Ple
  • Preparar les matèries que hagin de ser discutides i aprovades per Ple
  • Emetre informes o estudis que li siguin demanats pel mateix Ple, pel President o pel gerent.

La/les comissió/ns informatives no poden tenir funcions decisòries ni resolutòries

 

La Comissió Informativa de Ple del Consell Comarcal del Moianès, queda composada pels següents membres: 

- Presidència:  Sra. Laia Bonells Oliver.

- Vocals

  • Secretari: el secretari del Consell comarcal del Moianès o persona en qui delegui. 

S'estableix la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa, el segon dilluns del mes en que es celebri el Ple del Consell Comarcal, a les 19:30 hores, en cas de ser festiu es celebrarà al següent dilluns hàbil. No es celebrarà sessió de Comissió Informativa del Ple el mes d'agost. 

S'estableis el sistema de vot ponderat. Vist que la Presidpència és d'Esquerra Republicana i que s'ha previst una vocalia pel mateix grup polític, només votarà la vocalia en nom de la totalitat dels membres. En atenció a l'anrterior, la Presidència assistirà amb veu però sense vot. 

La Presidència podrà convocar a la Gerència, quan ho consideri necessari. 

Els grups polítics que ho desitgin podran designar dos consellers/es del seu grup, per tal de que assisteixin com a convidats amb veu però sense vot, el dia de la sessió.

__________________________

En el següent enllaç, trobareu l'Agenda Institucional del Consell Comarcal del Moianès.

  • Comissions Informatives del Ple

Mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2023, s'estableix la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa, el segon dilluns del mes en que es celebri el Ple del Consell Comarcal, a les 19:30 hores, en cas de ser festiu es celebrarà al següent dilluns hàbil. No es celebrarà sessió de Comissió informativa del Ple el mes d'agost. 

       - 11 de març

       - 10 de juny

       - 16 de setembre - (Mitjançant acord de Ple de data 18 de desembre de 2023, s'aprova la modificació d'algunes sessions: La Comissió informativa del mes de setembre es celebrarà el tercer dilluns de mes (16 de setembre) a les 19h30 enlloc del segon dilluns de mes en que es celebri el Ple).

       - 9 de desembre 

 

 

Darrera actualització: 09.03.2024 | 10:32
Darrera actualització: 09.03.2024 | 10:32