Reglaments

 • Reglament orgànic comarcal. 18/07/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 22 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Comarcal del  Consell Comarcal del Moianès.

  En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Reglament Orgànic Comarcal del  Consell Comarcal del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a l’esmentada actualització, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevé definitivament aprovat, quedant subjecte la seva entrada en vigor, a la publicació del text íntegre i definitiu al BOPB i al transcurs de 15 dies hàbils posteriors a la seva publicació.

  Fe d'errates relatiu a l'anunci de l'aprovació definitiva al BOPB:

  On diu: [...] Moià, 17 de juny de 2023 [...]

  Ha de dir: [...] Moià, 17 de juliol de 2023 [...]

 • Reglament del Servei de Transport Escolar. 13/03/2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de desembre de 2022, va aprovar inicialment el Reglament de transport escolar del Consell Comarcal del Moianès.

  En compliment del tràmit d'informació pública s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de gener de 2023 i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 30 dies hàbils.

  Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a l’esmentada actualització, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Entrada en vigor: 4 d'abril de 2023.

Darrera actualització: 29.01.2019 | 19:11
Darrera actualització: 29.01.2019 | 19:11