Reglament del Servei de Transport Escolar.

Dilluns, 13 de març de 2023

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 12 de desembre de 2022, va aprovar inicialment el Reglament de transport escolar del Consell Comarcal del Moianès.

En compliment del tràmit d'informació pública s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de gener de 2023 i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 30 dies hàbils.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a l’esmentada actualització, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord.

Entrada en vigor: 4 d'abril de 2023.

Darrera actualització: 13.03.2023 | 09:27