Comissió Especial de Comptes

Es crea la Comissió Especial de Comptes que té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals del Consell Comarcal i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Els actuals membres de la Comissió Especial de Comptes són els següents consellers/es, en les representacions que s'indiquen: 

  • Secretari: el secretari del Consell comarcal del Moianès o persona en qui delegui. 

El president podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient.

 

* A febrer de 2023 encara no tenim programat el Calendari d'òrgans col·legiats, atès que s'han de modificar les dates degut a les eleccions del mes de maig. 

Darrera actualització: 13.02.2023 | 16:19
Darrera actualització: 13.02.2023 | 16:19