Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals del Consell Comarcal i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Els actuals membres de la Comissió Especial de Comptes són els següents consellers/es, en les representacions que s'indiquen: 

  • Secretari: el secretari del Consell comarcal del Moianès o persona en qui delegui. 

El president podrà convidar, amb veu però sense vot, el personal tècnic que consideri adient.

 

Darrera actualització: 18.01.2024 | 10:38
Darrera actualització: 18.01.2024 | 10:38