Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018, actual marc de referència de les actuacions del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. En l’actualitat s’està treballant per l’actualització d’aquest Pla d’Acció Territorial i per l’elaboració i redacció del Pla Estratègic del Moianès i el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès (PAC), amb la voluntat també d’implicar-hi a la ciutadania.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

També hi trobem, a banda dels plans i estudis, enquestes, concursos, etc...

_________________________________

Actualment els processos de participació ciutadana vigents sobre temes actuals d'interès comarcal, són:

 

1. 1A FASE D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL MOIANÈS - Com t'agradaria que fos el Moianès del futur? 

El darrer semestre de l'any 2021 es va realitzar la 1a fase per redacció de Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès amb la participació dels diferents agents de la comarca. Aquesta primera fase s'ha treballat a nivell intern, amb els consellers/es i tècnics de les diferents àrees  i també s'ha obert als agents socioeconòmics del territori rellevants i amb un Fòrum Jove, que ha estat l'espai de participació més desacat, s'ha volgut posar èmfasi a escoltar als i les joves del Moianès.

Detallem a continuació del desenvolupament del Fòrum Jove (sessions obertes als i les joves de la comarca on s'han debatut temes de diferents àmbits d'interès transversals i comarcal - treball, habitatge, oci i lleure, territori, medi ambient....): 

 • Sessió participativa oberta a tots els joves, entitats juvenils de caire polític i de lleure.
 • Dues sessions parrticipaives a l'Institut Moianès amb els grups de 2n de Batxillerat (amb 53 parricipants)
 • Realització d'una enquesta on-line: "Com t'agradaria que fos el Moianès del futur? - Jove, hi tens molt a dir!  - s'han recollit 113 enquestes difoses a les pàgines webs i xarxes socials i als instituts. 
 • Es va aprofitar la campanya #femocisegur i els codis QR que a l'estiu del 2021 es van situar als diferents municipis i a les xarxes socials per tal de fer preguntes que ens poguéssin donar també informació per nodrir el Pla Estratègic. En total s'han recollit 492 respostes. 
 • I es va realitzar una Taula Comarcal de joventut (Consell Comarcal - Ajuntaments). 

En quant als agents socioeconòmics rellevants també es van realitzar sessions per àmbits i entrevistes en profunditat als diferents agents del territori, entre les més destacades: 

 • Sessió alineament del Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal amb els ODS
 • Taula d'habitatge 
 • Projectes cultutals i impacte en el desenvolupament territorial
 • Entrevistes a entitats d'educació i lleure i a col·lectius de joves
 • Entrevistes sector arts escèniques
 • Entrevistes sector arts plàstiques
 • Entrevistes sector patrimoni 
 • Entrevistes sector Salut i Serveis Socials
 • Entrevistes sector primari
 • Entrevistes àmbit educatiu 
 • Entrevistes àmbit comercial

La informació recollida està pendent de validació i en breu es publicarà i es fara extensiva a tota la ciutadania.  Us avancem aquí un document amb els resutlats del FÒRUM JOVE. 

La 2a fase del procés s'obrira als municipis - ajuntaments (FÒRUM POLÍTIC) i la tercera fase consistirà en un PRÓCÉS PARTICIPATIU OBERT A TOTA LA CIUTADANIA: Com t'agradaria que fos el Moianès del futur?

 

2. - PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL MOIANÈS COVID-19 

El Consell Comarcal del Moianès ha elaborat un Pla de reactivació socioeconòmic del Moianès per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid-19. El Pla conté un seguit de mesures i actuacions per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisit sanitària de la Covid-19 i per ajudar a impulsar la reactivació econòmica i socials dels municipis de la comarca. L'elaboració d'aquest Pla, que és un document de partida, ha estat gràcies a la participació dels diferents consellers/es, grups polítics del Consell, ajuntaments, equip tècnic, i de les necessitats recollides als diferents agents socioeconòmics de la comarca i persones usuàries des dels diferets serveis del Consel i el Consorci. 

Metodologia i consideracions per a l'elaboració del Pla: 

Per l'elaboració del Pla de reactivació del Consell s'han creat diferents espais de treball  al llarg de l'any 2020 tant a nivell tècnic com polític per poder identificar les necessitats des dels diferents àmbits amb la finalitat de poder dissenyar actuacions i mesures adaptades a la nova realitat. No obstant, la realitat ha estat i està sent canviant, tant a nivell econòmic com social, des que es va declarar l'estat d'alarma de la pendèmia Covid19, fet que ha suposat que les mesures i les actuacions definides estiguin en constant revisió i obertes a adaptar-se a la realitati a les demandes i aportacions dels diferents agents del territori. 

 • L'equip de treball polític ha estat amb els representants electes de totes les àrees del Consell Comarcal del Moianès. S'ha tramés i obert a esmenes i aportacions als representants de tots els grups polítics, així com amb els alcaldes/ssa dels municipis. Per altra banda s'han incorporat també demandes de diferents regidories  dels diferents municipis.  Aquest espai ha partit de les necessitats detectades per cada àrea i amb les necessitats detectades a nivell comarcal i a nivell municipal a través de la informació detectada des dels serveis i de la informació facilitada pels ajuntaments de els diferents mesures aplicades a nivell municipal. 
 • L'espai de treball tècnic ha estat recollint i analitzant dades quantitatives i qualitatives de les demandes i consultes per part de la població, de les empreses, entitats i ajuntaments des dels diferents serveis. Al llarg de l'any 2020 s'han realitzat reunions per coneixer la situació real i detectar necessitats amb: 
  • Centres educatius de la comarca
  • Empreses de diferents sectors econòmics
  • Equips tècnics de serveis socials bàsics i especialtizats
  • Residències de Gent Gran 
  • Entitats de voluntariat i altres. 
 • Tambés des dels Serveis s'han organitzat diferents xerrades segmentades per àmbits amb la participació de diferents agents socioeconòmics del territori al llarg de l'any 2020 per recollir informació per nodrir el Pla. 

Per altra banda també s'ha realitzat un anàlisi de les dades oficials publicades a nivell econòmic (atur, Erto's, contractació, altes i baixes autònoms...), i mensualment s'analitzen les dades i levolució amb l'elaboració dels fulls mensuals de l'Observatori del Moianès " Impacte econòmic i social de la Covid19 al Moianès"  / Finalment, al mes de febrer de 2022 s'ha publicat "l'Informe balanç de l'impacte socioeconòmic de la Covid19 a la comarca del Moianès" 

Aquest Pla és un document de treball viu que es va modificant, ampliant i concretant en funció de l'evolució de la pandèmia i els seus efectes, adaptant-lo a la realitat canviant de la comarca i dels municipis. Per tant, tota la informació recollida en les activitats, xerrades i jornades sectorials que s'organitzen amb la implicació dels diferents agents del territori s'anirà introduint al Pla i anirà nodrint-lo, actualitzant-lo i dotant-lo de contingut.

Podeu consultar el Pla i totes les mesures que inclou clickant aquí.

 

______________________________________________________________________________________

 

3. - ALTRES ESTUDIS PLANS SECTORIALS QUE HAN COMPTAT TAMBÉ AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Actualment també estem treballant en els següents estudis sectorials i protocols que han inclòs o inlclouen la participació ciutadana. Són Plans o estudis pendents d'aprovar o bé que encara es troben en procés de realització: 

 • Protocol davant les violències masclistes en espais públics d'oci al Moianès. 

Des del Consell Comarcal del Moianès, i amb el suport de l'Agència Catalana de Joventut i l'entitat Dones amb Empenta, estem treballant per l'elaboració del PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ESPAIS PÚBLICS D'OCI AL MOIANÈS.  Per recollir informació per l'elaboració d'aquest protocol es varen fer questionaris oberts a tota la ciutadania amb l'objectiu de recollir l'opinió dels ciutadans/es per a poder ajustar el protocol el màxim possible a la realitatde la comarca. 

Aquest questionari ja es troba tancat i el protocol ja està finaltizat - es troba en fase de revisió final. Un cop aprovat el penjarem al següent apartat: Estudis i plans aprovats que han implicat a la cituadania.

 • Pla de prevenció de consum de drogues i l'ús problemàtic de pantalles.

Aquest Pla s'està treballant des d'una vessant comunitària, transversal, coordinada i planificada d'accions en matèria de prevenció de consum de drogues i ús problemàtic de pantalles. Té com a obkectius: 1. Establir les necessitats que tenen els municipis i comarca amb relació a la prevenció de drogues i l'ús problemàtic de pantalles. 2. Definir els objectius i les activitats que es desplegaran al llarg de quatre anys i 3. Promoure i afavorir processos participatius en l'elaboració i dessenvoluapment del Pla. 

Aquest Pla es troba en procés d'elaboració. Per a recollir informació per a l'elaboració dit Pla s'han fet enquestes als  centres de secundària viculats a la comarca: INS Moianès (Moià), IE Ramona Calvet (Castellterçol) i INS Miquel Bosch i Jover (Artés), i també enquestes a professionals de diferents serveis i entitats de la comarca. Les enquestes ja es troben tancades i a finals del mes de març de 2022 tindrem una primera diagnosi que us compartirem. A finals de març de 2022 es validarà la diagnosi i comenaçrem a treballar en establir propostes d'accions per donar resposta a les necessitats detectades. 

 • S'estan iniciant també les tasques per l'elaboració del Pla comarcal de Salut / el Pla LGTBI+ / el Pla d'envelliment KM0. 

De moment en els tres casos s'ha començat la recollida d'informació a nivell de serveis i àrees dels Consells Comarcals i entrevistes amb els municips, associacions i agents socioeconòmics implicats. Tots tres plans preveuen però entrevistes amb profunditat amb diferents agents rellevants.  

En el cas del Pla d'envelliment KM0 es comptarà també amb la participació del Consell de la Gent Gran del Moianès. 

 • El Moianès cap a la digitalització

Aquest projecte té com a finalitat la reinserció laboral de les persones en atur o que volen millorar seva ocupació al Moianès. Per això se'ls facilita un seguit d'eines per a millorar les seves competències digitals i tecnològiques. Una de les primeres actuacions que s'ha dut a terme és una enquesta on-line a la cituadania per conèixer el nivell de digitalització dels cituadans ( ja disposem de més de 100 enquestes). 

Aquí hi trobareu l'enquesta encara vigent (que també es troba a la home d'aquesta web). La vostra resposta és important!!!

 

_______________________

 

4. - ESTUDIS I PLANS APROVATS QUE HAN IMPLICAT A LA CIUTADANIA

A mode de resum, i des de l’inici del funcionament del Consell Comarcal del Moianès, els estudis i plans més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania els trobareu en el aquest enllaç , on s’hi explica també com ha estat el procés de participació ciutadana que s’ha adoptat i els seus resultats.

 

EL DARRER ESTUDI APROVAT QUE HA IMPLICAT LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA HA ESTAT: 

- PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2020-2023

En el Pla, aprovat l'any 2020, s'ha pretès que les persones joves participin tant en la fase de diagnòstic, a través de sessions i/o tallers de deliberació i participació, com en la fase de disseny dels projectes i accions. 

Així mateix, en totes les fases de l'avaluació els joves també tindran un paper essencial a l'hora d'avaluar si els projectes i les accions que estan desenvolupant donen o no resposta a les seves necessitats, tenint en compte que seran els principals destinataris d'aquestes. 

En aquest sentit, per tal d’anar avaluant contínuament les accions dutes a terme, així com mantenint actualitzada la informació sobre les necessitats dels joves, es faran trobades bianualment amb grups de joves de cada municipi.

Així mateix, l’objectiu també és utilitzar els espais ja existents i propiciar que els joves en facin ús com a espais de participació. En aquest cas, potenciarem la difusió tant dels punts joves de la comarca i l’Oficina Jove del Moianès, com dels espais creats per a tal finalitat als instituts.

D’altra banda, també caldrà potenciar la coordinació o el vincle amb altres espais joves que, encara que es trobin fora de la comarca, poden ser punts de referència per alguns joves de la comarca, en funció de l’institut on vagin. En aquest cas, per exemple, alguns joves de Monistrol de Calders, Calders o Santa Maria d’Oló tenen El Kanal d’Artés com a punt jove de referència.

 

________________________

5. - I COM A ENS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTABLE HI TROBEM:

El Consell de la Gent Gran del Moianès , que entre d'altres temes està treballant en l'elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran i la implementació de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans. 

Per al lideratge del procés de creació del Consell de la Gent Gran es va constituir un grup motor format per 8 persones grans del territori (contactades inicialment des d’entitats, grups i associacions de gent gran) i amb representació de serveis que treballen per aquest col·lectiu.

Aquest grup s’ha anat reunint al llarg del procés duent a terme les següents funcions:

• Contrast de la proposta metodològica per a l’impuls del procés participatiu.

• Valoració de possibles models de consell, a partir del coneixement d’experiències d’altres territoris.

• Identificació d’agents clau a incorporar al procés participatiu.

• Contrast de les informacions que es vagin recollint en la dinamització al territori.

• Co-preparació de les primeres trobades del nou Consell de la Gent Gran.

En total des de l'inici i fins a data de març 2021 s'han realitzat 17 reunions - trobades.

_____________________________________________________________________________

 

Per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs, o bé si voleu aportar la vostra proposta sobre aquests o altres temes en relació al Moianès, ho podeu fer en aquest Espai:

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tota la ciutadania que vulgui aportar propostes al Consell Comarcal del Moianès sobre qualsevol tema de la comarca del Moianès.

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clicant aquí.

 

Bústia de suggeriments

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 25.02.2022 | 20:43
Darrera actualització: 25.02.2022 | 20:43