Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018 (prorrogat pel 2023), actual marc de referència de les actuacions del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. En l’actualitat s’està treballant de manera participada en l’elaboració i redacció del Pla Estratègic del Moianès i el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès (PAC), amb la voluntat també d’implicar-hi a la ciutadania.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

_________________________________

Actualment els processos de participació ciutadana vigents sobre temes actuals d'interès comarcal, són:

 

1. PROCÉS PARTICIPATIU, ELABORACIÓ I REDACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL MOIANÈS   

     

 

 

     1A FASE D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL MOIANÈS - Com t'agradaria que fos el Moianès del futur? 

El darrer semestre de l'any 2021 es va realitzar la 1a fase per redacció de Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal del Moianès amb la participació dels diferents agents de la comarca. Aquesta primera fase s'ha treballat a nivell intern, amb els consellers/es i tècnics de les diferents àrees  i també s'ha obert als agents socioeconòmics del territori rellevants i amb un Fòrum Jove, que ha estat l'espai de participació més desacat, s'ha volgut posar èmfasi a escoltar als i les joves del Moianès.

Detallem a continuació del desenvolupament del Fòrum Jove (sessions obertes als i les joves de la comarca on s'han debatut temes de diferents àmbits d'interès transversals i comarcal - treball, habitatge, oci i lleure, territori, medi ambient....): 

 • Sessió participativa oberta a tots els joves, entitats juvenils de caire polític i de lleure.
 • Dues sessions parrticipaives a l'Institut Moianès amb els grups de 2n de Batxillerat (amb 53 parricipants)
 • Realització d'una enquesta on-line: "Com t'agradaria que fos el Moianès del futur? - Jove, hi tens molt a dir!  - s'han recollit 113 enquestes difoses a les pàgines webs i xarxes socials i als instituts. 
 • Es va aprofitar la campanya #femocisegur i els codis QR que a l'estiu del 2021 es van situar als diferents municipis i a les xarxes socials per tal de fer preguntes que ens poguéssin donar també informació per nodrir el Pla Estratègic. En total s'han recollit 492 respostes. 
 • I es va realitzar una Taula Comarcal de joventut (Consell Comarcal - Ajuntaments). 

En quant als agents socioeconòmics rellevants també es van realitzar sessions per àmbits i entrevistes en profunditat als diferents agents del territori, entre les més destacades: 

 • Sessió alineament del Pla Estratègic i el Pla d'Actuació Comarcal amb els ODS
 • Taula d'habitatge 
 • Projectes cultutals i impacte en el desenvolupament territorial
 • Entrevistes a entitats d'educació i lleure i a col·lectius de joves
 • Entrevistes sector arts escèniques
 • Entrevistes sector arts plàstiques
 • Entrevistes sector patrimoni 
 • Entrevistes sector Salut i Serveis Socials
 • Entrevistes sector primari
 • Entrevistes àmbit educatiu 
 • Entrevistes àmbit comercial

En total en aquesta primer fase hi varen participar 797 persones enrtre consellers/es de govern, personal tècnic del Consell Comarcal, agents socioeconòmics rellevants de la comarca i jovent. Es van definir els 4 eixos principals del Pla Estratègic: 

 • Eix 1. Governança i comunicació 
  • Estratègies d'innovació i gestió de les polítiques comarcals
  • Treball en xarxa entre els diferents actors del territori
  • Comunicació
 • Eix 2. Inclusió i cohesió social
  • Territori integrador de la realitat social existent: polítiques socials i inclusives
  • Garantir els serveis d'atenció a les persones 
  • Reduir les desigualtats i les noves formes de pobresa
 • Eix 3. Reactivació econòmia
  • Dinamitzar l'economia de la comarca
  • Viabilitat econòmica de la comarca 
  • Impulsar i fomentar l'activtiat empresarial i la millora de l'ocupabilitat
 • Eix 4. Territori
  • Gestió del terrirtori per a un desenvolupament sostenible
  • Infraestructures, mobilitat i urbanisme
  • Combatre el canvi climàtic - Noves economies i formes de consum

i es va redactar un primer Pla d'Actuació Comarcal que inclou 156 actuacions agrupades en base a les 6 àrees del Consell Comarcal del Moianès i agrupades en Serveis i Projectes Estratègics i obres.

La informació recollida està pendent de validació i consens amb els ajuntaments i en breu es publicarà i es farà extensiva a tota la ciutadania.  Us avancem aquí un document amb els resultats del FÒRUM JOVE. 

Estem recollint enquestes per part dels joves per incorporar les seves aportacions en diferents àmbits: oci, formació, laboral... En aquest enllaç trobaràs l'enquesta, que també es troba penjada a la home de la nostra pàgina web.  Jove, hi tens molt a dir!

 

     2A FASE D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC I EL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL DEL MOIANÈS: FÒRUM POLÍTIC COMARCAL I LOCAL 

Actualment ens trobem en la segona fase del procés per a l'elaboració del PEC i el PAC que consisteix en un Fòrum polític comarcal i local; un procés participatiu obert als municipis i ajuntaments. Aquest fòrum polític està adreçat a personal tècnic i polític dels ajuntaments del Moianès i als consellers/es i tècnics/iques del Consell Comarcal. 

Els objectius d'aquest fòrum polític són: 

 • Informar a nivell local (tècnic i polític) del procés d'elaboració del PEC i el PAC realitzat en una primera fase.
 • Obrir el procés de consens del PEC i el PAC amb els agents polítics comarcals i locals en aquesta segona fase. 
 • Millorar els documents del PEC i el PAC, incorporant una visió més estratègica amb un horitzó 2030, que permeti incloure nous projectes i serveis
 • Disposar del PEC i el PAC validats a nivell polític comarcal i local. 

 

En aquesta segona fase s'han 4 sessions participatives virtutals: 

- Sessió general (23/01/2023), en la que es van exposar els objectius del procés i vam dur a terme una dinàmica participativa per a definir la visió, l'objectiu general, els objectius estratègics i els valors. 

- Sessions temàtiques: 

 • Àmbit de Serveis a les persones, educació, cultura i teixit associatiu (30/01/2023)
 • Àmbit de promoció econòmica (20/02/2023)
 • Àmbit de territori, medi  ambient, mobilitat, habitatge, urbanisme, canvi climàtic, planificació territorial, infraestructures i equipaments (27/02/2023)

en les que s'ha treballat per definir conjuntament quins són els objectius específics a aconseguir, així com els projectes o serveis concrets que caldria impulsar per a assolir-los en cada un dels anteriors àmbits. 

 

Resta pendent la sessió de posada en comú final amb la presentació dels resultats assolits. 

Finalment es preveu poder obrir tot els procés en una tercera fase a tota la ciutadania. 

___________________________________________________________________________________

 

2. - PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL MOIANÈS COVID-19 

El Consell Comarcal del Moianès ha elaborat un Pla de reactivació socioeconòmic del Moianès per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid-19. El Pla conté un seguit de mesures i actuacions per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisit sanitària de la Covid-19 i per ajudar a impulsar la reactivació econòmica i socials dels municipis de la comarca. L'elaboració d'aquest Pla, que és un document de partida, ha estat gràcies a la participació dels diferents consellers/es, grups polítics del Consell, ajuntaments, equip tècnic, i de les necessitats recollides als diferents agents socioeconòmics de la comarca i persones usuàries des dels diferets serveis del Consel i el Consorci. 

Metodologia i consideracions per a l'elaboració del Pla: 

Per l'elaboració del Pla de reactivació del Consell s'han creat diferents espais de treball  al llarg de l'any 2020 tant a nivell tècnic com polític per poder identificar les necessitats des dels diferents àmbits amb la finalitat de poder dissenyar actuacions i mesures adaptades a la nova realitat. No obstant, la realitat ha estat i està sent canviant, tant a nivell econòmic com social, des que es va declarar l'estat d'alarma de la pendèmia Covid19, fet que ha suposat que les mesures i les actuacions definides estiguin en constant revisió i obertes a adaptar-se a la realitati a les demandes i aportacions dels diferents agents del territori. 

 • L'equip de treball polític ha estat amb els representants electes de totes les àrees del Consell Comarcal del Moianès. S'ha tramés i obert a esmenes i aportacions als representants de tots els grups polítics, així com amb els alcaldes/ssa dels municipis. Per altra banda s'han incorporat també demandes de diferents regidories  dels diferents municipis.  Aquest espai ha partit de les necessitats detectades per cada àrea i amb les necessitats detectades a nivell comarcal i a nivell municipal a través de la informació detectada des dels serveis i de la informació facilitada pels ajuntaments de els diferents mesures aplicades a nivell municipal. 
 • L'espai de treball tècnic ha estat recollint i analitzant dades quantitatives i qualitatives de les demandes i consultes per part de la població, de les empreses, entitats i ajuntaments des dels diferents serveis. Al llarg de l'any 2020 s'han realitzat reunions per coneixer la situació real i detectar necessitats amb: 
  • Centres educatius de la comarca
  • Empreses de diferents sectors econòmics
  • Equips tècnics de serveis socials bàsics i especialtizats
  • Residències de Gent Gran 
  • Entitats de voluntariat i altres. 
 • Tambés des dels Serveis s'han organitzat diferents xerrades segmentades per àmbits amb la participació de diferents agents socioeconòmics del territori al llarg de l'any 2020 per recollir informació per nodrir el Pla. 

Per altra banda també s'ha realitzat un anàlisi de les dades oficials publicades a nivell econòmic (atur, Erto's, contractació, altes i baixes autònoms...), i mensualment s'analitzen les dades i levolució amb l'elaboració dels fulls mensuals de l'Observatori del Moianès " Impacte econòmic i social de la Covid19 al Moianès"  / Finalment, al mes de febrer de 2022 s'ha publicat "l'Informe balanç de l'impacte socioeconòmic de la Covid19 a la comarca del Moianès" 

Aquest Pla és un document de treball viu que es va modificant, ampliant i concretant en funció de l'evolució de la pandèmia i els seus efectes, adaptant-lo a la realitat canviant de la comarca i dels municipis. Per tant, tota la informació recollida en les activitats, xerrades i jornades sectorials que s'organitzen amb la implicació dels diferents agents del territori s'anirà introduint al Pla i anirà nodrint-lo, actualitzant-lo i dotant-lo de contingut.

Podeu consultar el Pla i totes les mesures que inclou clickant aquí.

 

______________________________________________________________________________________

 

3. - DARRERS ESTUDIS I PLANS SECTORIALS QUE HAN COMPTAT TAMBÉ AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Actualment hem treballant en els següents estudis sectorials i protocols que han inclòs o inlclouen la participació ciutadana:

Per a la seva elaboració s'ha comptat  amb el coneixement d'agents claus del territori. S'han fet 5 entrevistes a persones considerades "informants clau" sobre el tema a la comarca. Es van tenir en compte perfils tècnics, persones activistes i vinculades al Moianès, totes connectades d'alguna manera amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere. 

Aquest Pla s''ha treballat des d'una vessant comunitària, transversal, coordinada i planificada d'accions en matèria de prevenció de consum de drogues i ús problemàtic de pantalles. Té com a obkectius: 1. Establir les necessitats que tenen els municipis i comarca amb relació a la prevenció de drogues i l'ús problemàtic de pantalles. 2. Definir els objectius i les activitats que es desplegaran al llarg de quatre anys i 3. Promoure i afavorir processos participatius en l'elaboració i dessenvoluapment del Pla. 

Per a recollir informació per a l'elaboració dit Pla s'han fet enquestes als  centres de secundària viculats a la comarca: INS Moianès (Moià), IE Ramona Calvet (Castellterçol) i INS Miquel Bosch i Jover (Artés), i també enquestes a professionals de diferents serveis i entitats de la comarca. 

S'han realitzat entrevistes amb els municips, associacions i agents socioeconòmics implicats. 

 • Pla d'envelliment km Zero al Moianès 

Per tal de conèixer quines són les necessitats i demandes que té la gent gran de la comarca, durant la darrera setmana de setembre i principis d'octubre de l2022 es van realitzar 300 enquestes de forma presencial als deu municipis de la comarca i també s'ha comptat amb la participació del Consell de la Gent Gran. 

_______________________

4. - ESTUDIS I PLANS APROVATS QUE HAN IMPLICAT A LA CIUTADANIA

 

A mode de resum, i des de l’inici del funcionament del Consell Comarcal del Moianès, els estudis i plans més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania els trobareu en el aquest enllaç, on s’hi explica també com ha estat el procés de participació ciutadana que s’ha adoptat i els seus resultats.

 

________________________

5. - I COM A ENS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTABLE HI TROBEM:

El Consell de la Gent Gran del Moianès, que entre d'altres temes està treballant en l'elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran i la implementació de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans. 

Per al lideratge del procés de creació del Consell de la Gent Gran es va constituir un grup motor format per 8 persones grans del territori (contactades inicialment des d’entitats, grups i associacions de gent gran) i amb representació de serveis que treballen per aquest col·lectiu.

Aquest grup s’ha anat reunint al llarg del procés duent a terme les següents funcions:

• Contrast de la proposta metodològica per a l’impuls del procés participatiu.

• Valoració de possibles models de consell, a partir del coneixement d’experiències d’altres territoris.

• Identificació d’agents clau a incorporar al procés participatiu.

• Contrast de les informacions que es vagin recollint en la dinamització al territori.

• Co-preparació de les primeres trobades del nou Consell de la Gent Gran.

En total des de l'inici i fins a data de març 2021 s'han realitzat 17 reunions - trobades.

_____________________________________________________________________________

 

Per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs, o bé si voleu aportar la vostra proposta sobre aquests o altres temes en relació al Moianès, ho podeu fer en aquest Espai:

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tota la ciutadania que vulgui aportar propostes al Consell Comarcal del Moianès sobre qualsevol tema de la comarca del Moianès.

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clicant aquí.

 

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 01.03.2023 | 16:16
Darrera actualització: 01.03.2023 | 16:16