Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018

Dimecres, 30 de de gener de 2019 a les 00:00

El Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018 defineix un únic pla operatiu que serveix com a instrument de treball on hi ha les línies estratègiques i actuacions dels principals eixos vertebradors dels diferents plans sectorials i estudis que s'han redactat des del Consorci del Moianès. Actualment és el document de referència per assolir el model d'estratègia territorial definida pel Moianès, realitzat a partir dels diferents plans sectorials redactats i de les estratègies sorgides a partir de la realització del procés participatiu "Com volem el Moianès del demà".

El Consorci del Moianès disposa d'un Pla d'Actuació Territorial què és el full de ruta i l'instrument de referència a seguir per al desenvolupament local i l'estratègia territorial de la comarca. Des de la creació del Consell Comarcal i la seva posada en funcionament aquest ha estat i és el seu document de referència alhora d’ implantar l’estratègia territorial que volem pel Moianès.

El Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018 defineix un únic pla operatiu que serveix com a instrument de treball on hi ha les línies estratègiques i actuacions dels principals eixos vertebradors dels diferents plans sectorials i estudis que s'han redactat des del Consorci del Moianès. Actualment és el document de referència per assolir el model d'estratègia territorial definida pel Moianès, realitzat a partir dels diferents plans sectorials redactats i de les estratègies sorgides a partir de la realització del procés participatiu "Com volem el Moianès del demà".

A nivell d'antecedents, el naixement d’aquest Pla, el trobem en el marc del procés participatiu de les jornades “Com volem el Moianès del demà”, l’any 2005. A partir d’aquest procés consultiu i participatiu amb les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, es va elaborar el primer document anomenat: "Pla d’Acció Participatiu per al Desenvolupament econòmic i social del Moianès”, aprovat per la Junta General del Consorci del Moianès per el Decret de Presidència 41/2006 de data 13.06.2006.

En aquest primer document s’hi van anar afegint els diferents plans sectorials redactats esdevenint el Pla d’Acció Territorial 2008-2011. Ja a l’any 2011 es va començar a fer un treball tècnic de definició del PAT, però l’agreujament de la situació econòmica, els canvis en l’entorn de programació de les polítiques de promoció econòmica i ocupació i la necessitat de ressituar el focus de les polítiques, amb un pes creixent del foment de la creació de llocs de treball i la dinamització sectorial, i d’optimitzar els recursos d’atenció a la creixent població aturada, van portar a la necessitat de redefinir el que havia de ser el full de ruta del Consorci del Moianès per als propers anys.

El present document de "Pla d'Acció Territorial del Moianès (PAT 2014-2018)” és el recull d'un treball exhaustiu realitzat durant l'any 2013 i inici del 2014 que va consistir en la revisió i replantejament de l'actuació del Consorci del Moianès en consonància amb la conjuntura del moment, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca. 

El cos central de l’actual PAT abasta 7 programes operatius que inclouen 52 actuacions. Per cada una d'elles s'ha desenvolupat un programa de treball que detalla en què consisteix, a qui s'adreça, els objectius i resultats que es pretenen assolir, les prioritats i calendari, els recursos i fonts de finançament, els actors que intervenen i els indicadors d'avaluació. Així mateix s'hi inclouen les normatives i documentació rellevant el respecte i un recull de bones pràctiques.

Els darrers capítols del PAT aporten pautes per la comunicació i per la gestió i la implementació del propi pla que inclou les eines i instruments i els indicadors d'avaluació.

_________________

Actualment, aquest document és el que el recent Consell Comarcal del Moianès ha agafat com a marc de referència per tal de desenvolupar les seves actuacions, en espera de poder redactar un Pla estratègic del Moianès i un  Pla d'Actuació Comarcal en els quals ja s'hi està treballant.

 En aquest sentit, en aquest apartat, hi trobareu també els següents documents de treball previs: 

  • Proposta tècnica i metodològica per l'anàlisi de l'encaix del Consorci i el Consell comarcal del Moianès.
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla Estratègic Comarcal del Moianès
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla d'Actuació Comarcal del Moianès

Per altra banda, també s’està treballant amb l’actualització de dit Pla d’Actuació Territorial 2014-2018 (ampliat pel 2019).

Ara ens trobem davant una nova realitat comarcal, i davant l’objectiu de definir les actuacions estratègiques pel desenvolupament social, econòmic i territorial del Moianès en el proper període. Cal revisar i replantejar les actuacions del Consorci i el Consell comarcal del Moianès en consonància amb la conjuntura actual, la creació de la comarca i el Consell Comarcal, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca.

És necessari doncs, actualitzar el Pla d’Actuació Territorial 2014-2018, prioritzant els projectes estratègics a desenvolupar i els serveis a prestar per part del Consell Comarcal i el Consorci del Moianès, en aquest cas, en l’àmbit de promoció econòmica.

L’actualització del PAT per al proper període (2020-2024) ja s’ha iniciat, i ha de permetre poder arribar a una definició el més compartida possible sobre la visió que és té del territori i els objectius que es persegueixen en l’àmbit del desenvolupament econòmic local: optimització dels recursos per a la promoció del territori, el foment i la diversificació de l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida i les oportunitats d’ocupació a la població. Igualment, el Pla ha de fomentar la cohesió social i reforçar la cultura de treball en xarxa entre els agents del territori, tant públics com privats.

Darrera actualització: 24.11.2021 | 09:17