CONSORCI MOIANÈS: Pla estratègic de subvencions 2023-2025.

Dilluns, 3 d’abril de 2023

La Comissió Executiva del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès, en sessió del dia 25 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions del Consorci del Moianès pel termini 2023-2025.

En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Pla Estratègic de Subvencions del Consorci del Moianès pel termini 2023-2025, durant el termini de 20 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82  i 83 de la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, per la qual cosa el document del Pla Estratègic de Subvencions del Consorci del Moianès pel termini 2023-2025 publicat, resulta definitivament aprovat, sense necessitat de cap més acte ni acord.

Darrera actualització: 4.03.2024 | 17:30