Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès

Dilluns, 12 de de març de 2018 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès.

Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de gener de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, l'ordenança queda definitivament aprovada sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Darrera actualització: 29.01.2019 | 20:34