Carta de Serveis i Compromisos davant els Ajuntaments i la ciutadania

La Carta de Serveis recull, de manera clara i concisa, l'àmplia gamma de serveis que ofereix el Consell Comarcal del Moianès a la ciutadania, als 10 ajuntaments de la comarca, a les empreses, a les entitats i als centres educatius. 

Aquest document és una eina indispensable perquè la ciutadania conegui els serveis que presta el Consell Comarcal i sàpiga quins recursos estan a la seva disposició. 

Els i les professionals responsables de cada servei, i els consellers i les conselleres comarcals han confeccionat aquesta Carta de Serveis. 

La carta es troba dividia per les àrees que encapçalen els consellers i conselleres del Consell Comarcal, i són les següents:

1. Àrea d'administració general i estratègia

2. Àrea de comunicació i transparència

3. Àrea de territori

4. Àrea de serveis a les persones

5. Àrea de promoció econòmica

Amb aquesta nova edició de la Carta de Serveis donem compliment també al principi de publicitat activa de la informació i al model de Bon Govern, establerts per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

COMPROMISOS AMB LA CIUTADANIA

El Consell Comarcal del Moianès és una entitat pública que ofereix serveis públics amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels habitants del Moianès.

Tenim el deure d'Acollir, escoltar, atendre i informar. Des de l'atenció al públic hem d'informar correctament dels serveis i activitats que ofereix l'entitat, i donar informació fiable, objectiva i amabale, sempre tenint en compte que principalment la nostra funció és donar un valor afegit a la informació que ens demana l'usuari. La continuïtat de la prestació de serveis des del Consorci i el Consell Comarcal, depèn dels resultats econòmics i socials que s'aconsegueixin.

El producte que ens avala a l'entitat són els ususaris i els serveis oferts, i  per tant, en el  moment que l'usuari s'afreça a nosaltres per demanar algun servei o activitat li hem de donar una informació correcta, fiable, objectiva i amable. Si prestem una bona atenció i acollida als usuaris, aconseguirem credibilitat, i que el Consell Comarcal esdevingui una entitat pública, àgil, flexible, eficient i compromesa amb els habitants del Moianès. 

Quan els i les professionals atenen un usuari o realitzen un servei han de tenir en compte:

- Objectivitat: Sempre hem de ser objectius amb la informació i serveis que facilitem als usuaris, independentment del que nosaltres pensem sobre aquell tema, entitat, organisme o persona.

- Comunicació no verbal: hem de cuidar aspectes com el contacte visual, la postura, l'expressió de la cara, el to de veu, etc.

- Vocabulari: ha de ser fluid, fàcil i entenedor, precís, visual i adaptat a l'interlocutor.

- Treball en equip: El treball en equip és prioritari. Qualsevol professional ha de col·laborar i donar suport al company que està a l'atenció al públic si hi ha gent esperant. La imatge global és la suma de les imatges de cada un dels seus empleats. 

- Qualitat del servei. Crear una imatge de qualitat. Els serveis han d'estar orientats a fer les coses fàcils al ciutadà. 

- Informacio actualitzada. Cal tenir la informació actualitzada de les activitats que organitza l'entitat, dels serveis que s'ofereixen, així com informació dels llocs i serveis on derivar als usuaris si la demanda que fan no es pot solucionar o  no és un tema del Consell Comarcal. 

- Confidencialitat. Tota la informació que s'obté des dels serveis és totalment confidencial. 

- Minimitzar el temps d'espera. Inentar repondre i atendre amb la major immediatesa possible, en l'atenció presencial menys de 10 minuts, en l'atenció telefònica per sota dels 60 segons, atendre les queixe i suggeriments en un termini màxim de 5  dies hàbils.

- Informació a la ciutadania. Mantenir informada a la ciutadania dels serveis i projectes desenvolupats, a través d'eines com butlletins digitals, pàgina web i notíces, memòries de resultats...

ATENCIÓ PERSONALITZADA

L'acció personalitzada que aplica el Consell Comarcal i el Consorci del Moianès es basa en un model d'acollida personalitzada on es rep l'usuari, es tracta el problema, s'assegura la continuïtat per resoldre la seva situació i s'acomiada mantenint sempre la mateixa amabilitat i cortesia.  

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

El consell Comarcal del Moianès té funcions de registre general i de finestreta única, i per tant, s'hi poden presentar totes les sol·licituds i documents adreçats al Consell, així com aquelles que s'adrecin a altres administracions públiques. 

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clickant aquí. I a continuació us deixem un formulari per si voleu fer algun suggeriment, aportació... 

Tanca Formulari

Bústia de suggeriments

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 17.01.2024 | 13:24
Darrera actualització: 17.01.2024 | 13:24