Relació de llocs de treball i retribucions del personal, directius, càrrecs de confiança i/o assessors

En aquest enllaç podeu consultar la Relació de llocs de Treball del Consell Comarcal per als diferents exercicis. La relació de llocs de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

I en aquest enllaç podeu consultar el document de la Relació de llocs de treball del Consell Comarcal - Exercici 2023 que inclou: 

 • Denominació del lloc 
 • Règim jurídic
 • Àrea
 • Escala
 • Jornada
 • Forma de provisió
 • Titulació mínima requerida
 • Nivell català
 • Grup
 • Nivell de destí
 • Complement específic mensual 2022
 • Funcions (segons fitxa de lloc de treball)

______________________

No existeixen retribucions de personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics a data de març de 2024. 

______________________

Respecte a les retribucions, règim de dedicacions, assistència i indemnitzacions dels càrrecs electes, trobareu tota la informació al respecte en aquest enllaç.

 

 

Darrera actualització: 06.03.2024 | 12:51
Darrera actualització: 06.03.2024 | 12:51