Aprovació inicial pressupost 2022 Consorci per la promoció dels municipis del Moianès

Dilluns, 14 de febrer de 2022

La Junta General del Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en sessió celebrada en data 9 de febrer de 2022, han aprovat inicialment el pressupost del Consorci d'aquesta entitat per l'exercici 2022, que inclou el pressupost juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, i els seus documents annexes. 

De conformitat amb el que estableix l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'expedient i la documentació precpetiva per un període de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que es pugui consultar l'expedient instruït i presentar al·legacions si s'escau. 

0. BOPB Aprovació inicial pressupost i plantilla

1. Provisió de presidència

2. Memòria presidència pressupost 2022

3. Pressupost 2022

4. Annex document pressupost de personal

5. Liquidació pressupost 2020

6. Avanç Liquidació pressupost 2021

7. Informe secretaria - intervenció

8. Informe d'estabilitat pressuspostària

9. Informe de control permanent

10. Informe econòmic financer

11. Bases execució CPMM 2022

12. Certificat acord Pressupost 2022

 

Darrera actualització: 6.04.2022 | 15:49