Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

Dilluns, 10 d'agost de 2020 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, ha acordat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

L’expedient queda exposat al públic per un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004.

En cas de no presentar-se cap reclamació, l'aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord.

Darrera actualització: 10.08.2020 | 12:43