Aprovació inicial de les bases de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar per a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil per al curs 2024-2025.

Divendres, 3 de maig de 2024

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 18 de març de 2024, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2024-2025.

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler i a la pàgina web del Consell Comarcal, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i una ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

En exposició pública fins: 2 de maig de 2024.

 

Darrera actualització: 6.05.2024 | 09:08