Aprovació definitiva i convocatòria de les bases que regulen la convocatòria d'ajuts per a les empreses que contractin persones en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia

Dijous, 16 de febrer de 2023

Mitjançant Decret de Presidència 2023-0017 de 14 de febrer de 2023, es va aprovar inicialment les bases que regulen la convocatòria d'ajuts per a les empreses que contractin persones en el marc del Programa T.T.T. i  els documents annexes.

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletó Oficial de la Província, en el tauler i en la pàgina web del Consorci, per tal de poder presentar les al·legacions que es considerin oportunes, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, l'aprovació s'elevarà a definitiva sense necessitat de celebrar cap altre tràmit i les bases quedaran definitivament aprovades. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions. 

Havent transcorregut el termini legal d'exposició pública (finalitzava el 17 de març) sense que s'hagin presentat al·legacions, s'aproven definitivament les bases i s'obre la convocatòria. 

 

En aquest apartat hi trobareu: 

  • Les Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per a les empreses que contractin persones en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia

 

  • Formulari de sol·licitud dels ajuts a la contractació de persones en situació d'atur 2023 (Programa TTT El Moianès ve de Gust cap a la digitalizació) del Cosnorci per a la promoció dels municipis del Moianès per a la contractació a la comarca del Moianès. 

 

  • Annex 1: Full de comunciació de dades bancàries i identificació de titularitat.  

 

Les sol·licituds per concórrer a les convocatòries d’aquestes bases s’han de formular mitjançant els impresos normalitzats que es facilitaran a les oficines del Registre General del Consorci o que es poden trobar a la pàgina web del Consorci del Moianès/Consell Comarcal del Moianès.

No es tindrà en compte cap instància que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud.

Enllaç a la instància del Consorci del Moianès per presentar les sol·licituds : https://www.seu-e.cat/ca/web/consorcidelmoianes/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14388180?p_auth=vhyfFBd4

 

_________________________

 

ANUNCI D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI inicial per a la presentació de sol·licituds per a la concessió d'ajuts econòmics d'acord a les bases reguladores d'ajuts per a la contractació de perones " El Moianès Ve de Gust cap a la digitalització" de 5 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació de l'ampliació del termini al BOP. 
Termini de presentació de sol·licitucs fins el dia 18 d'abril (inclòs). 
 

Darrera actualització: 11.04.2023 | 13:00