Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari

Dimecres, 9 de setembre de 2020 a les 08:30

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, i no havent-se presentat cap al·legació, la modificació de crèdits número 5/2020 amb la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord

Darrera actualització: 09.09.2020 | 08:58