Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal

Divendres, 16 de de juliol de 2021 a les 00:00

Aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de la concessió d'ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d'una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participavió en un festival cultural del Moianès.

Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal per a la seva participació en un festival cultural del Moianès.

Extracte de la resolució de 22 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per al foment de la cultura comarcal en el marc d’una col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i els/les professionals culturals i artístics de la comarca per a la seva participació en un festival cultural del Moianès. De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, text complert del qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

* Trobareu tota la informació per a fer la sol·licitud en el següent enllaç: http://www.ccmoianes.cat/actualitat/noticies/convocatoria-per-a-la-concessio-dajuts-economics-del-consell-comarcal-del-moianes-per-als-i-les-professionals-culturals-i-artistics-de-la-comarca-per-a-la-seva-participacio-en-un-festival-cultural-del-moianes.html

 

Darrera actualització: 26.07.2021 | 12:30