Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal per a l'any 2021

Dimecres, 4 d’agost de 2021

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 2 d’agost de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de JURISTA per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic la modificació de la plantilla de personal durant el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposa l’article 126.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i per tant, l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació de la modificació esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu i es procedirà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 15:20