Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de personal per a l'any 2021 - TAG A1 Tècnic/a superior Serveis Econòmics

Divendres, 18 de febrer de 2022

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 13 de desembre de 2021, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en el sentit de substituir la denominació de la plaça de TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS ECONÒMICS per la de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL.

En compliment del tràmit d'informació pública l’esmentada modificació de la plantilla de personal per l’any 2021, s’ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de desembre de 2021 i al tauler d’anuncis de Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. El període de publicació s’inicià el passat 18 de desembre de 2021 i finalitzà el 7 de gener de 2022. Durant aquest període no s’han presentat reclamacions ni al·legacions.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 10:18