Reglament de participació ciutadana

El Consell Comarcal del Moianès, de recent creació no disposa de cap reglament de participació ciutadana i per tant es regeix per la normativa general.

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que:
1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local. 

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Consulta AQUÍ la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

________________________

En relació al Reglament Orgànic Comarcal del Consell Comarcal del Moianès (aprovat en data 22 de maig de 2023 i en vigor des del 9 d'agost de 2023), el CAPÍTOL II. DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, diu: 

(...)

El Consell Comarcal elaborarà un Reglament de participació ciutadana amb l'objecte d'impulsar i regular les formes, els mitjans i els procediments d'informació i participació de les persones i entitats de la Comarca, en la gestió comarcal de conformitat amb el que estableix la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia, la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, la Llei 8/1987 municipal i de règim local de Catalunya. 

Mentrestant no es disposi d'aquest Reglament es determinen els aspectes bàsics per fomentar la participació ciutadana en la planificació i gestió comarcal. 

Els òrgans de participació del Moianè: 

- Tots els òrgans de participació tenen caràcter consultiu, d'informe facultatiu, de formulació de propostes i suggeriments, d'acord i amb l'abast previst a l'article 69 de la Llei 7/1985, de 15 d'abril, reguladors de les bases de règim local i l'article 154.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Aquests consells de participació tenen un caràcter consultiu i no vinculant, però el Consell es compromet a estudiar-ne les propsotes, valorar-les i, en el cas que no siguin acceptades justificar-ne el motiu i donar-ne compte en el si dels consells i en el Ple comarcal. 

- El Consell Comarcal del Moianès promou amb l'objectiu d'integrar la participació de la ciutadania i les organitzacions en els assumptes comarcals, la potestat per la creació: 

  • Audiència pública 
  • Consells participaitus del Moianès
  • De Consells sectorials i territorials que permetin la participació de tota la ciutadania, segons indiqui el Reglament de Participació Comarcal (esperant la seva redacció i aprovació pel Ple del Consell Comarcal)

- A nivell genèric els consells participaiuts podran: 

  • Emetre informes i fommular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis comarcals de l'àmbit d'actuació del consell participatiu, així com en relació a les actuacions que es desenvoupen també a la comarca en aquest àmbit, ja siguin promogudes des de les diferents administracions o bé des de les entitats. 
  • Debatre les prioritats d'actuació a la comarca en l'àmbit de treball objecte del consell participatiu, i emetre un informe.
  • Vetllar per les bones relacions i per un treball transversal eficient entre tots els membres del Consell participatiu, i tots els membres dels grups o taules de treball, el Consell Comarcal i els Ajuntaments, per tal de prendre consciència de forma global de tots aquells temes que són competència dins l'àmbit de treball objecte del Consell. 
  • Vetllar i fer seguiment pel compliment del Programa d'Actuació Comarcal. 
  • Vetllar per la transparència i la equitat en l'establiment dels criteris de distribució de recursos públics adreçats al teixit associatiu que treballi en l'àmbit objecte del consell.
  • Treballar altres temes que li siguin encomanats per la Presidència i el Ple del Consell Comarcal. 

(...)

 

En aquest enllaç trobareu el Reglament Orgànic Comarcal amb la informació ampliada al respecte ( Audiència pública, creació d'espais participatius sectorials, convocatòries i sessions, participació de la ciutadania, serveis descentralitzats i itinerants i bon govern. 

 

Darrera actualització: 6.03.2024 | 12:47
Darrera actualització: 6.03.2024 | 12:47