Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023

Dimecres, 9 de setembre de 2020 a les 09:00

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del document del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023..

L’expedient queda exposat al públic per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions davant aquest Consell Comarcal, de conformitat amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i els articles 127 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, el Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 esdevé definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord.

 

Darrera actualització: 14.09.2021 | 09:16