Convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de treball de secretaria.

Dimecres, 21 de desembre de 2022 a les 08:00

El Consell Comarcal del Moianès té la necessitat de cobrir el lloc de Secretaria de classe segona reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria d’entrada, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Podeu accedir a tota la informació clicant aquí.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 29 de desembre de 2022.

Darrera actualització: 21.12.2022 | 08:45