Convocatòria del Bo Lloguer Jove 2022. Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics

Dijous, 2 de juny de 2022 a les 16:00

El termini per a realitzar les sol·licituds començarà el proper 8 de juny a les 9 hores i finalitzarà el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores. Recordeu que la sol·licitud s'ha de fer, preferentment, per mitjans electrònics. I en cas de no disposar-ne, es pot fer presencialment a les oficines locals d'habitatge  

El bo jove és una ajuda de 250 euros mensuals que podran rebre els joves durant dos anys.

1.- A qui va dirigit:

A persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys inclosos  i compleixin el requisits de la convocatòria.

 

2.- Requisits:

Ø  Ser una persona física i tenir entre 18 i 35 anys al sol·licitar l’ajuda.

Ø  Tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà comunitari o residir regularment a Espanya.

Ø  Tenir un contracte de lloguer d’un pis o una habitació.

Ø  Disposar d’una font regular d’ingressos: Es considera ingressos de les persones sempre que es pugui acreditar una vida laboral de tres mesos d’antiguitat, en el sis mesos anteriors a presentar la sol·licitud o una durada prevista d’almenys 6 mesos des del dia de la sol·licitud.

Ø  Els ingressos no poden superar:

·         Nòmines o contractes 2022: no superar els 24.318 euros anuals.

·         Renda 2020: no superar els 22.548,67€ anuals

·         Certificat d’imputacions 2021: no superar els 23.664,15€ anuals

 

Ø  L’habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.

Ø  No estar rebent cap altra ajuda per pagar el lloguer (sí que és compatible amb l’ingrés mínim vital).

 

3.- Import de la subvenció

La quantitat de la subvenció de 250€ amb el límit mensual de la renda o del preu de cessió. Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual o del preu de cessió.

La subvenció s’atorgarà per un termini màxim de 2 anys.

 

4.- Com i on la puc presentar:

Es pot presentar electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les Oficines Locals d’Habitatges: carrer de les joies, 11-13 de Moià- tel. 93 830.14.18

 

5.- Sol·licitud de l’ajut

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estigui completes i fins al l’esgotament del finançament disponible.

 

6.- Quina documentació he d’aportar?

Ø  Document d’identitat vigent

Ø  Certificat de convivència

Ø   Justificació d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.

Ø  Informe de Vida laboral.

Ø  Llibre de família si s’escau.

Ø  El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

Ø  Tots els rebuts de lloguer o del preu de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

Ø  Full  de transferència bancària normalitzat o document equivalent, a  nom de la persona sol·licitant del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

 

7.- Compatibles amb altres ajuts

Aquestes subvencions son incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats de mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. 

 

Per més informació podeu trucar al Consell Comarcal del Moianès – OLH del Moianès al telèfon 93 830.14.18 / 93.820.80.00/ www.ccmoianes.cat

Darrera actualització: 03.06.2022 | 08:51