Expedients a exposició pública

  • Pla Clima comarcal del Moianès. 5 de de setembre de 2022

    Aprovació inicial del Pla Clima comarcal del Moianès.

  • Exposició pública del compte general de l'exercici 2020 8 de d’agost de 2022

    Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes i del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2020, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 28 de juliol de 2022, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

  • Exposició pública del compte general de l'exercici 2021 8 de d’agost de 2022

    Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes i del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2021, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 28 de juliol de 2022, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Darrera actualització: 15.09.2020 | 14:42
Darrera actualització: 15.09.2020 | 14:42