Expedients a exposició pública

 • Aprovació inicial del Pressupost del Consorci del Moianès per l'exercici 2023 2 de de febrer de 2023

  La Junta General del Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2023, ha aprovat inicialment el Pressupost del Consorci d'aquesta entitat per l'exercici 2023, que inclou el pressupost juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal, la relació dels llocs de treball, i els seus documents annexes. 

  De conformitat amb el que estableix l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova e Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per un període de 15 dies hàbils a comptar a partid del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que es pugui consultar l'expedient instruït i presentar al·legacions si s'escau. 

  Termini: fins el 23 de febrer de 2023

 • Aprovació inicial de l'estudi de producció de biomassa. 16 de de gener de 2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 1 d’agost de 2022, va aprovar el document de l’Estudi de Biomassa del Moianès.

  Termini: fins el 6 de març de 2023.

 • Aprovació inicial del Reglament del Servei de Transport Escolar. 13 de de gener de 2023

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2022, ha aprovat inicialment el Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès. En compliment del tràmit d’informació pública s’exposa al públic el text complet del Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès durant el termini de 30 dies hàbils, d'acord amb allò que estableix als articles 82 i 83 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Termini: fins el 27 de febrer de 2023 inclòs.

 • Exposició pública del Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-2025 5 de de desembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar el document del Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-2025.

  Termini: fins el 26 de gener de 2023 inclòs.

 • Exposició pública del Pla de prevenció del consum de substàncies i ús problemàtic de les pantalles al Moianès 2022-2025. 5 de de desembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar el document del Pla de prevenció del consum de substàncies i ús problemàtic de les pantalles al Moianès 2022-2025.

  Termini: fins el 26 de gener de 2023 inclòs.

   

 • Exposició pública del Pla de Salut Comarcal 2022-2025 5 de de desembre de 2022

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 28 de novembre de 2022, va aprovar el document del Pla de Salut Comarcal 2022-2025.

  Termini: fins el 26 de gener de 2023 inclòs.

   

 • Exposició pública del compte general de l'exercici 2020 8 de d’agost de 2022

  Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes i del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2020, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 28 de juliol de 2022, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 • Exposició pública del compte general de l'exercici 2021 8 de d’agost de 2022

  Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes i del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2021, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 28 de juliol de 2022, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Darrera actualització: 15.09.2020 | 14:42
Darrera actualització: 15.09.2020 | 14:42