Expedients a exposició pública

 • Aprovació inicial de l'adhesió del Consell Comarcal al Consorci Localret. 09/01/2024

  El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 18 de desembre de 2023, va aprovar inicialment l’adhesió del Consell Comarcal del Moianès al Consorci Localret.

  En exposició pública fins el 22 de febrer de 2024.

 • Exposició pública del Compte General 2022 del Consell Comarcal del Moianès 13/12/2023

  Formulat i rendit el Compte General del Consell Comarcal del Moianes corresponent a l'exercici 2022, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen favorable emès per la Comissió Especial de Comptes celebrada en data 4 de desembre de 2023, resten exposats al públic a la Secretaria del Consell per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes. El que es fa públic en compliment del disposat en l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

  En exposició pública fins el 8 de gener de 2024.

 • Exposició pública del Compte General 2022 del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 14/08/2023

  Anunci del Compte General del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès corresponent a l'exercici 2022 amb els corresponents documents consultables.

  En exposició pública fins: 6 de setembre de 2023.

Darrera actualització: 24.02.2023 | 08:50
Darrera actualització: 24.02.2023 | 08:50