Ajuts als productors d'oví i cabrum per compensa la pèrdua de renda pel Covid-19

Dimarts, 4 d'agost de 2020 a les 00:00

S'ha publicat el DOGC la RESOLUCiÓ ARP/1785/2020, de 15 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts mínims durant l'exercici 2020 destinats a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves pròrrogues. 

La sol·licitud de l’ajut s’entendrà ja realitzada per la presentació durant l’any 2020 dels ajuts associats a les explotacions d’oví i cabrum, convocats mitjançant la Resolució ARP/264/2020, de 5 de febrer.

Per poder optar aquest ajut, a més de complir els requisits establerts, les persones interessades han de presentar, fins el dia 20 d’agost de 2020, inclòs, per mitjans telemàtics a través del mòdul de documentació (DUNdoc) de l’aplicació del DARP DUN, la següent documentació:

  • Declaració responsable de no estar incursos a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
  • Declaració responsable sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

La presentació dels documents es pot fer mitjançant l’entitat col·laboradora amb que heu tramitat els ajuts a la DUN o personalment. És possible que calgui accedir amb el navegador Google Chrome per veure correctament l’aplicació DUN.

 

A continuació, us facilitem l'enllaç de l'Oficina Virtual de Tràmits on trobareu tant la informació al respecte, com el model de la documentació que cal presentar:    

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22139-ajuts-a-explotacions-ovines-i-caprines-per-a-la-comercialitzacio-de-xais-i-cabrits?category

 

Us recordem que s'ha d'haver realitzat la declaració obligatòria anual del cens així com la comunicació de moviments de sortida de l'explotació.

 

En cas de dubte, us podeu adreçar a la bústia del Servei d’Ordenació Ramadera ordenacioramadera.daam@gencat.cat.

Darrera actualització: 04.08.2020 | 14:34