Convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre - any 2023

Dimecres, 9 d'agost de 2023 a les 08:00

Mitjançant Decret de Presidència 2023-0318 de data 4 d'agost de 2023, s'obre la Convocatòria per a la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès mitjançant règim de concurrència competitiva per a l'any 2023. 

Mitjançant acord de la Comissió de Govern de 20 de novembre de 2023, s'ha aprovat la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès per l'any 2023.

 

__________________

En aquest apartat hi trobareu: 

- Les Bases Reguladores

- La documentació a emplenar per a la seva sol·licitud:  Termini de presentació de sol·licituds fins el dia 15 de setembre de 2023.

  • Formulari de sol·licitud de subvenció
  • Annex 1 - Memòria detallada del projecte
  • Annex 2 - Pressupost desglossat del projecte
  • Annex 3 - Declaració responsable on hi consten les enttiats que hi participen o col·laboren: en el cas que l'activitat es dugui a terme de manera conjunta entre entitats, associacions i d'altres agents del Moianès, cal adjuntar aquesta declaració responsable on hi consten totes les entitats que h participen o col·laboren. 
  • Annex 4: Relació d'usuaris/àries participants estimades identificant la procedència del municipi: en el cas que en l'activitat/s hi participin persones de diferents municipis del Moianès, caldrà justificar-ho adjuntant una relació d'usuaris/àries  dels diferents municipis. 
  • Annex 5: Full de comunuicació de dades bancàries i identificació de titularitat.

- I la documentació a emplenar per a la seva justificació

  • Annex 6: Formulari de justificació de la subvenció

 

Tant la sol·licitud com la justificació de subvenció  s'han de trametre telemàticament al registre del Consell Comarcal a través d'una instància genèrica. 

Darrera actualització: 29.11.2023 | 15:38

Documents

Enllaços