Pressupostos i plantilles

Pressupostos i plantilles del Consell Comarcal del Moianès i els seus ens adscrits.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos, plantilles, relació de llocs de treball...

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Accedir a la informació ANY 2021 - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici 2021, que inclou el pressupost del Consell Comarcal del Moianès i el Pressupost del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès,  juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès, així com la relació de llocs de treball i els seus documents annexes del Consell Comarcal del Moianès i el Consorci.

______________________________________

Accedir a la informació ANY 2019 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019. El pressupost del 2019 s'ha prorrogat pel 2020. Trobareu aquí el Decret de pròrroga. 

* Es publica la liquidació del Pressupost Consolidat   del Consell Comarcal corresponent a l'exercici 2019.

______________________________________

Accedir a la informació ANY 2017 -  Aprovació del pressupost, plantilla, relació de llocs de treball i informació pública del compte general. El pressupost del 2017 es va prorrogar pel 2018.

* Es publica la liquidació del pressupost del Consell Comarcal corresponent a l'exercici 2018.

* Es publica aquí també l'informe d'intervenció dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibiltiat financera del 2018

* Es publica també la liquidació del pressupost del Consell Comarcal corresponent a l'exercici 2017 i l'informe de la Intervenció general sobre la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Moianès de l'exercici 2017.

 

______________________________________

Accedir a la informació ANY 2016 - Aprovació pressupost, plantilla i informació pública del compte general 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENS DEPENDENTS: CONSORCI DEL MOIANÈS

Accedir a la informació ANY 2021 - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici 2021, que inclou el pressupost del Consell Comarcal del Moianès i el Pressupost del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès,  juntament amb les bases d'execució, la plantilla de personal del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès, així com la relació de llocs de treball i els seus documents annexes del Consell Comarcal del Moianès i el Consorci.

______________________________________

Accedir a la informació ANY 2019 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019. El pressupost del 2019 s'ha prorrogat pel 2020.

* Es publica la liquidació del pressupost del Cosnorci del Moianès corresponent a l'exercici 2019.

______________________________________

Accedir a la informació ANY 2017 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla  i relació de llocs de treball per a l'exercici 2017. El pressupost del 2017 es va prorrogar pel 2018.

* Es publica la liquidació del pressupost del Cosnorci del Moianès corresponent a l'exercici 2018.

______________________________________

Accedir a la informació ANY 2016 - Aprovació pressupost, plantilla i informació pública del compte general 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Darrera actualització: 11.06.2021 | 19:56
Darrera actualització: 11.06.2021 | 19:56