CERCADOR CULTURAL
____________________
____________________
Agenda d'Activitats i Cursos
Més Activitats
Destacats
Notícies
 • Forma't al Moianès Forma't al Moianès- Catàleg formatiu setembre/desembre 2020 15.09.2020

  Us presentem el catàleg formatiu que des del Consell Comarcal i Consorci del Moianès hem preparat pels propers mesos (Setembre / Desembre 2020).

   

 • S'inicia la imlpementació de les millores en el transport públic a la comarca del Moianès previstes a la segona fase 15.09.2020

  Des del Consell Comarcal del Moianès seguim treballant conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d'implementar les millores del transport públic proposades en la realització de l'Estudi de millores de transport públic a la comarca del Moianès realitzat pel Departament de Territori arrel de la creaciió de la comarca del Moianès. 

  A continuació detallem els serveis que s'han anat implementant

 • Retransmissió en directe de la Junta de Govern - 14/09/2020 14.09.2020

  Avui dia 14 de setembre de 2020, a partir de les 19:00 de la tarda, retransmissió en directe de la Junta de Govern. L'horari de connexió pot oscil·lar en funció de l'evolució de la sessió.

  Ho pots seguir en aquest enllaç: https://youtu.be/s3DXp1tSVJQ

  Aquesta gravació és la retransmissió de la Junta de Govern de 14 de setembre de 2020, en acte públic, corresponent als punts que es van delegar per Ple a la Junta de Govern segons acord de 7 d’octubre de 2019: Punt 5 de l'ordre del dia.

 • Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 09.09.2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del document del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023..

  L’expedient queda exposat al públic per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions davant aquest Consell Comarcal, de conformitat amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i els articles 127 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, el Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 esdevé definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord.

   

 • Canvi en el tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de diplomats/des en Educació social o habilitats/des, per cobrir necessitats de l'Àrea de Serveis a les Persones del CCMoianès 08.09.2020

  Per causes sobrevingudes i d'urgència un dels membres del Tribunal qualificador de dit procés selectiu, la Presidenta del Tribunal, no podrà assistir al procés selectiu esmentat. Vist que tant els candidats com la resta del Tribunal estan confirmats, és necessari modificar i nomenar un nou President del Tribunal esmentat.

 • Convocatòria pública per a la selecció d'un/a auxiliar administratiu/va - informador/a turístic/a 31.08.2020

  Mitjançant acord de la Comissió Executiva de data 3 d’agost del 2020, s’han aprovat les Bases específiques que han de regir la convocatòria, per màxima urgència, per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va - informador/a turístic/a amb caràcter temporal i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consorci del Moianès.

  Podeu accedir a aquesta oferta del Consorci del Moianès fent clic aquí.

  Per fer la sol·licitud heu d'omplir la instància genèrica del Consorci del Moianès

  Termini de presentació de les sol·licituds: fins dimarts 15 de setembre de 2020.

   

 • Convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball d'integradors socials (C1) 26.08.2020

  Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 11 de maig de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball d’integradors/es socials (C1), per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès.

  Termini de presentació de les sol·licituds: a partir de dijous 11 de juny de 2020 i fins dijous 9 de juliol de 2020.

  Llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'integradors/es socials C1

 • pla reactivacio Pla de reactivació socieconòmica del Moianès - Covid19 12.08.2020

  EL Consell Comarcal del Moianès ha elaborat un Pla de reactivació socioeconòmica COVID-19 amb unes mesures i actuacions per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la COVID-19 i l'estat d'alarma, i per ajudar a impulsar la reactivació econòmica i social dels municipis de la comarca. 

Més notícies
Tauler d'anuncis
Facebook
Segueix-nos a Twitter