Generals

 • Bases per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris als arrendataris d'habitatges integrats al programa de la borsa de mediació per al lloguer social 11 de gener de 2021
 • Convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat 2020 29 de desembre de 2020

  Mitjançant Decret de Presidència 2020-0333 de 10 de novembre s'obre la convocatòria d’atorgament d’ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat 2020.

  El termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

  Termini de presentació de sol·licituds: des del 20 de novembre de 2020 fins a 3 de desembre de 2020.

  Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió d'ajuts econòmics per al transport adaptat 2020

  Anunci sobre la resolució definitiva de concessió d'ajuts econòmics per al transport adaptat 2020

 • Anunci de licitació del Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria a la comarca del Moianès (SAJME) 7 d'octubre de 2020
 • Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats a la comarca del Moianès 17 de setembre de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre a la comarca del Moianès. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i no havent-se presentat cap al·legació, les bases reguladores de la concessió de subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats sense ànim de lucre per a la realització, promoció i difusió de projectes i/o activitats culturals, socials, esportives, mediambientals, cíviques i participatives a la comarca del Moianès, esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

  Acta de la Comissió de Valoració sobre la resolució provisional de concessió de les subvencions o ajuts econòmics a associacions sense ànim de lucre

 • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 9 de setembre de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, i no havent-se presentat cap al·legació, la modificació de crèdits número 5/2020 amb la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord

 • ANUNCI sobre l’acord per a la declaració com a bé cultural d’interès local de l’edifici “Ca l’Espardenyer” de Monistrol de Calders 4 de setembre de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el 3 d’agost de 2020 ha acordat declarar l’edifici de “Ca l’Espardenyer” de Monistrol de Calders, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

 • Delegació de competències del Ple a favor de Presidència 11 d'agost de 2020

  Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència del Consell Comarcal del Moianès sobre l'aixecament de la suspensió i pròrroga del contracte del Servei de transport escolar de la comarca del Moianès pel curs 2018-2019; 2019-2020.

 • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 11 d'agost de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 4/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Un cop exposat al públic, de conformitat amb el què disposa l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004, i no havent-se presentat cap al·legació, la modificació de crèdits número 4/2020 amb la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari esdevé definitivament aprovada, sense que calgui cap més acte ni acord.

 • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 10 d'agost de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 3 d’agost de 2020, ha acordat l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5/2020 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

  L’expedient queda exposat al públic per un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 177 en relació a l'article 169 i següents del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2004.

  En cas de no presentar-se cap reclamació, l'aprovació esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord.

 • Aprovació inicial del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023 14 de juliol de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2020, ha acordat l’aprovació inicial del document del Pla Comarcal de Joventut del Moianès 2020-2023..

  L’expedient queda exposat al públic per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions i/o al·legacions davant aquest Consell Comarcal, de conformitat amb el que disposen els articles 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i els articles 127 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • Acord relatiu al règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels Consellers/es 16 de juny de 2020

  El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el 8 de juny de 2020 ha acordat modificar l’acord relatiu al règim de dedicacions, assistències i indemnitzacions dels Consellers/es del Consell Comarcal del Moianès adoptat en sessió plenària del passat 7 d’octubre de 2019.

 • Constitució i composició de diverses comissions 16 de juny de 2020

  Per acord de Ple de data 7 d’octubre de 2019, es va acordar la constitució i composició de les comissions següents: Comissió d’estudi, seguiment i planificació de projectes del Consell Comarcal del Moianès; Comissió Especial de Comptes del Consell Comarcal del Moianès i la Comissió per a la redacció del Reglament d’Organització Comarcal (ROC) del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20
Darrera actualització: 19.11.2020 | 17:20