Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Participació ciutadana sobre temes actuals d'interès comarcal

Des dels seus inicis el Consorci del Moianès sempre ha tingut present la participació ciutadana a l’hora de desenvolupar els projectes, serveis i actuacions a la comarca. Ja l’any 2005 es va fer un procés participatiu amb el nom de “Com volem el Moianès del demà?”. Aquest procés va comptar amb la participació de les institucions, organitzacions, associacions i veïns dels municipis del Moianès, que va desembocar en el Pla d’Acció Territorial del Moianès 2014-2018, actual marc de referència de les actuacions del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. En l’actualitat s’està treballant per l’actualització d’aquest Pla d’Acció Territorial i per l’elaboració i redacció del Pla Estratègic del Moianès i el Pla d’Actuació Comarcal del Moianès (PAC), amb la voluntat també d’implicar-hi a la ciutadania.

És essencial que el conjunt de la societat tingui un paper cabdal i determinant a l’hora de construir el present i el futur més immediat dels deu municipis que configuren la comarca del Moianès. La ciutadania ha de fixar les necessitats estratègiques dels municipis i de la comarca, i ha de col·laborar activament en la presa de decisions de les institucions. Per això, el Consell Comarcal del Moianès segueix treballant en aquest sentit, i desenvolupant diferents plans i estudis comptant amb la participació ciutadana.

També hi trobem, a banda dels plans i estudis, enquestes, concursos, etc...

_________________________________

Actualment els processos de participació ciutadana vigents sobre temes actuals d'interès comarcal són:

 

1. - PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA DEL MOIANÈS COVID-19 

El Consell Comarcal del Moianès ha elaborat un Pla de reactivació socioeconòmic del Moianès per ajudar a pal·liar els efectes de la Covid-19. El Pla conté un seguit de mesures i actuacions per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisit sanitària de la Covid-19 i per ajudar a impulsar la reactivació econòmica i socials dels municipis de la comarca. 

L'elaboració d'aquest Pla, que és un document de partida, ha estat gràcies a la participació dels diferents consellers/es, grups polítics del Consell, ajuntaments, equip tècnic, i de les necessitats recollides als diferents agents socioeconòmics de la comarca i persones usuàries des dels diferets serveis del Consel i el Consorci. 

Metodologia i consideracions per a l'elaboració del Pla: 

Per l'elaboració del Pla de reactivació del Consell s'han creat diferents espais de treball  al llarg de l'any 2020 tant a nivell tècnic com polític per poder identificar les necessitats des dels diferents àmbits amb la finalitat de poder dissenyar actuacions i mesures adaptades a la nova realitat. No obstant, la realitat ha estat i està sent canviant, tant a nivell econòmic com social, des que es va declarar l'estat d'alarma de la pendèmia Covid19, fet que ha suposat que les mesures i les actuacions definides estiguin en constant revisió i obertes a adaptar-se a la realitati a les demandes i aportacions dels diferents agents del territori. 

 • L'equip de treball polític ha estat amb els representants electes de totes les àrees del Consell Comarcal del Moianès. S'ha tramés i obert a esmenes i aportacions als representants de tots els grups polítics, així com amb els alcaldes/ssa dels municipis. Per altra banda s'han incorporat també demandes de diferents regidories  dels diferents municipis.  Aquest espai ha partit de les necessitats detectades per cada àrea i amb les necessitats detectades a nivell comarcal i a nivell municipal a través de la informació detectada des dels serveis i de la informació facilitada pels ajuntaments de els diferents mesures aplicades a nivell municipal. 
 • L'espai de treball tècnic ha estat recollint i analitzant dades quantitatives i qualitatives de les demandes i consultes per part de la població, de les empreses, entitats i ajuntaments des dels diferents serveis. Al llarg de l'any 2020 s'han realitzat reunions per coneixer la situació real i detectar necessitats amb: 
  • Centres educatius de la comarca
  • Empreses de diferents sectors econòmics
  • Equips tècnics de serveis socials bàsics i especialtizats
  • Residències de Gent Gran 
  • Entitats de voluntariat i altres. 
 • Tambés des dels Serveis s'han organitzat diferents xerrades segmentades per àmbits amb la participació de diferents agents socioeconòmics del territori
  • Parlem d'habitatge (19/05/2020) - 31 participants (polítics,  associacions i entitats relacionades amb l'àmbit i obert a la ciutadania en general)
  • Parlem de turisme (25/05/2020) - 20 particpants dels secrtor turístic (activitats, allotjaments, restauració...)
  • Parlem de comerç (26/05/2020) - 19 particpiants del sector comercial
  • Parlem de cultura (11/06/2020) - 25 participants de l'àmbit cultural del Moianès. 

Per altra banda també s'ha realitzat un anàlisi de les dades oficials publicades a nivell econòmic (atur, Erto's, contractació, altes i baixes autònoms...), i mensualment s'analitzen les dades i levolució amb l'elaboració dels fulls mensuals de l'Observatori del Moianès " Impacte econòmic i social de la Covid19 al Moianès".

Aquest Pla és un document de treball viu que es va modificant, ampliant i concretant en funció de l'evolució de la pandèmia i els seus efectes, adaptant-lo a la realitat canviant de la comarca i dels municipis. Per tant, tota la informació recollida en les activitats, xerrades i jornades sectorials que s'organitzen amb la implicació dels diferents agents del territori s'anirà introduint al Pla i anirà nodrint-lo, actualitzant-lo i dotant-lo de contingut, com per exemple, la jornada prevista per aquest mes de març del 2021: Promovent l'accés a l'habitatge des de l'economia social i solidària al Moianès.  

El document de partida del Pla s'ha estructurat en diferents mesures agrupades per àmbits d'actuació (transversals, serveis socials, habitatge, ocupació...) on es dibuixa el full de ruta a desenvolupar a partir de les prioritats, el finançament, les activitats i els agents implicats en cada una de les actuacions. Amt tota la informació recollida es concretaran les actuacions amb la resta de serveis comarcals, amb els ajuntaments i amb els agents implicats. 

Per a l'any 2021 es preveu també poder iniciar un Fòrum per la reactivació social i econòmica del Moianès, amb espais participatius i amb la intervenció, de nou, dels diferents agents socioeconòmics del territori per tal de continuar recollint informació per la priorització de les actuacions del Pla. 

_________________________________

 

2.- I hi trobem també aquest qüestionati per l'ELABORACIÓ DEL PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ESPAIS PÚBLICS D'OCI AL MOIANÈS - Participa-hi!!! La data límit per respondre el qüestionari és el 23 de juny.

 • Protocol davant les violències masclistes en espais públics d'oci al Moianès. 

Des del Consell Comarcal del Moianès, i amb el suport de l'Agència Catalana de Joventut i l'entitat Dones amb Empenta, estem treballant per l'elaboració del PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ESPAIS PÚBLICS D'OCI AL MOIANÈS. 

Necessitem la VOSTRA OPINIÓ per poder ajustar el protocol el màxim possible a la realitat de la comarca.  Per això, us convidem a respondre (i difondre!) aquest qüestionari. Es garanteix l'anonimat de les dades i respostes. Només necessiteu entre 5 i 10 minuts per respondre'l!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

 Enllaç al questionari !!

 

_________________________________

 

EL DARRER ESTUDI APROVAT QUE HA IMPLICAT LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA HA ESTAT: 

- PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2020-2023

En el Pla, aprovat l'any 2020, s'ha pretès que les persones joves participin tant en la fase de diagnòstic, a través de sessions i/o tallers de deliberació i participació, com en la fase de disseny dels projectes i accions. 

Així mateix, en totes les fases de l'avaluació els joves també tindran un paper essencial a l'hora d'avaluar si els projectes i les accions que estan desenvolupant donen o no resposta a les seves necessitats, tenint en compte que seran els principals destinataris d'aquestes. 

En aquest sentit, per tal d’anar avaluant contínuament les accions dutes a terme, així com mantenint actualitzada la informació sobre les necessitats dels joves, es faran trobades bianualment amb grups de joves de cada municipi.

Així mateix, l’objectiu també és utilitzar els espais ja existents i propiciar que els joves en facin ús com a espais de participació. En aquest cas, potenciarem la difusió tant dels punts joves de la comarca i l’Oficina Jove del Moianès, com dels espais creats per a tal finalitat als instituts.

D’altra banda, també caldrà potenciar la coordinació o el vincle amb altres espais joves que, encara que es trobin fora de la comarca, poden ser punts de referència per alguns joves de la comarca, en funció de l’institut on vagin. En aquest cas, per exemple, alguns joves de Monistrol de Calders, Calders o Santa Maria d’Oló tenen El Kanal d’Artés com a punt jove de referència.

_______________________

 

ESTUDIS I PLANS QUE HAN IMPLICAT A LA CIUTADANIA

A mode de resum, i des de l’inici del funcionament del Consell Comarcal del Moianès, els estudis i plans més destacats que s’han elaborat i que han implicat a la ciutadania els trobareu detallats a continuació, on s’hi explica també com ha estat el procés de participació ciutadana que s’ha adoptat i els seus resultats: 

- Les potencialitats d'una nova comarca, la cultura al Moianès.

- Diagnosi juvenil del Moianès

- Pla del teixit associatiu de la comarca del Moianès

- I Pla d'Igualtat de la Comarca del Moianès

- Estudi de millora del transport públic a la comarca del Moianès

- Estudi d'actualització de la quantificació de la 2a residència al Moianès i el seu impacte econòmic.

- Pla Comarcal de Joventut 2020-2023

________________________

 

I COM A ENS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESTABLE HI TROBEM:

El Consell de la Gent Gran del Moianès , que entre d'altres temes està treballant en l'elaboració del Pla Comarcal de la Gent Gran i la implementació de la guia comarcal per fer front als maltractaments de persones grans. 

Per al lideratge del procés de creació del Consell de la Gent Gran es va constituir un grup motor format per 8 persones grans del territori (contactades inicialment des d’entitats, grups i associacions de gent gran) i amb representació de serveis que treballen per aquest col·lectiu.

Aquest grup s’ha anat reunint al llarg del procés duent a terme les següents funcions:

• Contrast de la proposta metodològica per a l’impuls del procés participatiu.

• Valoració de possibles models de consell, a partir del coneixement d’experiències d’altres territoris.

• Identificació d’agents clau a incorporar al procés participatiu.

• Contrast de les informacions que es vagin recollint en la dinamització al territori.

• Co-preparació de les primeres trobades del nou Consell de la Gent Gran.

En total des de l'inici i fins a data de març 2021 s'han realitzat 17 reunions - trobades.

________________________

 

Per més informació sobre els processos participatius realitzats i els que es troben en curs, o bé si voleu aportar la vostra proposta sobre aquests o altres temes en relació al Moianès, ho podeu fer en aquest Espai:

Espai obert a tothom

Aquest espai està obert a tota la ciutadania que vulgui aportar propostes al Consell Comarcal del Moianès sobre qualsevol tema de la comarca del Moianès.

- Atenció presencial: Us podeu dirigir a la seu del Consell Comarcal, que es troba al carrer Joies 11-13 - 08180 Moià, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció telefònica: Trucant al telèfon 938208000. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00

- Atenció digital: Podeu enviar un correu electrònic a ccmn.consell@ccmoianes.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir clicant aquí.

 

Bústia de suggeriments

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 27.05.2021 | 10:49
Darrera actualització: 27.05.2021 | 10:49