Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018

Dimecres, 30 de gener de 2019 a les 00:00

El Pla d'Acció Territorial del Moianès 2014-2018 defineix un únic pla operatiu que serveix com a instrument de treball on hi ha les línies estratègiques i actuacions dels principals eixos vertebradors dels diferents plans sectorials i estudis que s'han redactat des del Consorci del Moianès. Actualment és el document de referència per assolir el model d'estratègia territorial definida pel Moianès, realitzat a partir dels diferents plans sectorials redactats i de les estratègies sorgides a partir de la realització del procés participatiu "Com volem el Moianès del demà".

El present document de "Pla d'Acció Territorial del Moianès" (PAT) és el recull d'un treball exhaustiu realitzat durant l'any 2013 i inici del 2014 que va consistir en la revisió i replantejament de l'actuació del Consorci del Moianès en consonància amb la conjuntura del moment, el context de les polítiques de desenvolupament local i les necessitats i perspectives de la comarca. 

El document té una part inicial de contextualització i antecedents a l'elaboració del PAT, així com de presentació de la carta de serveis del Consorci i el marc de referència pel que fa al model de gestió cap al qual es vol avançar, el model d'agència de desenvolupament local del Moianès.

El cos central del PAT abasta 7 programes operatius que inclouen 52 actuacions. Per cada una d'elles s'ha desenvoluapt un programa de treball que detalla en què consisteix, a qui s'adreça, els objectius i resultats que es pretenen assolir, les prioritats i calendari, els recursos i fonts de finançament, els actors que intervenen i els indicadors d'avaluació. Així mateix s'hi inclouen les normatives i documentació rellevant el respecte i un recull de bones pràctiques.

Els darrers capítols del PAT aporten pautes per la comunicació i per la gestió i la implementació del propi pla que inclou les eines i instruments i els indicadors d'avaluació.

_________________

Actualment, aquest document és el que el recent Consell Comarcal del Moianès ha agafat com a marc de referència per tal de desenvolupar les seves actuacions, en espera de poder redactar un Pla estratègic del Moianès i un  Pla d'Actuació Comarcal 2019-2023, en els quals ja s'hi està treballant. En aquest sentit, en aquest apartat, hi trobareu també els següents documents de treball previs: 

  • Proposta tècnica i metodològica per l'anàlisi de l'encaix del Consorci i el Consell comarcal del Moianès.
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla Estratègic Comarcal del Moianès
  • Proposta tècnica i metodològica per la redacció del Pla d'Actuació Comarcal del Moianès
Darrera actualització: 20.03.2019 | 19:36