Comunicació suspensió, reinici o baixa instal·lació juvenil

Descripció / El tràmit consisteix en la comunicació prèvia a la suspensió de l'activitat, al seu reinici o a la baixa definitiva d'una instal·lació juvenil (casa de colònies, granja escola, aula de natura, alberg de joventut, campament juvenil) acompanyada d'una declaració responsable de la persona titular.

Classificació temàtica / Joventut

Requisits previs / Disposar, en cas de reinici d'activitat, de la documentació especificada al Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Normativa / Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, modificada pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Silenci administratiu / No aplicable

Vies de reclamació / Definides en el reglament del Registre comarcal

Altra informació d'interès / La comunicació prèvia amb declaració responsable és efectiva des del moment de la seva presentació, sense perjudici de la posterior inscripció d'ofici en el Registre comarcal d'instal·lacions juvenils i de les posteriors comprovacions de l'administració competent. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya la declaració responsable comporta dictar resolució administrativa, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixant sense efecte el tràmit corresponent i impedint l'exercici de l'activitat comunicada des del moment que es coneix.

Quin cost té:

Aquest tràmit no té cost

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Podeu presentar l'imprès en format paper, correctament emplenat i signat, a les oficines del Consell Comarcal. Podeu descarregar-vos el model corresponent a l'apartat

Darrera actualització: 11.04.2021 | 23:59