Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament - Règim jurídic del servei de menjador del Consell comarcal del Moianès

Dimarts, 10 de juliol de 2018 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2018, ha aprovat inicialment el Reglament-Règim jurídic del servei de menjador del Consell Comarcal del Moianès. 

Un cop finalitzat el termini d'exposició al públic, havent-se publicat aquest acord per mitjà d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de maig de 2018 i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOPB, i no havent-se presentat cap al·legació, el Reglament-Règim jurídic del servei de menjador del Consell Comarcal del Moianès esdevé definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord. 

Darrera actualització: 29.01.2019 | 19:51