Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport escolar de la comarca del Moianès

Dimecres, 28 de novembre de 2018 a les 00:00

El Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària de data 15 d’octubre de 2018, va aprovar inicialment el Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, l’acord s’ha publicat per mitjà d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 d’octubre de 2018 i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Moianès durant un termini de trenta dies a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPB. En no haver-s’hi presentat cap al·legació, el Reglament del Servei de Transport Escolar de la Comarca del Moianès esdevé definitivament aprovat, sense que calgui cap més acte ni acord.

Darrera actualització: 29.01.2019 | 19:56