Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis (PREE)

Dimecres, 17 de febrer de 2021 a les 00:00

Ha entrat en vigor la Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE).

L'objectiu és promoure actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2, mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables. 

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 31 juliol de 2021 o fins que s’esgoti el pressupost disponible.

Subvencions per actuacions en edificis existents: ​

 • Edificis d'habitatge unifamiliar ​
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge​
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)
 • actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.​

 

Requisits de les actuacions:

 • Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos:
 • Quan l'edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.
 • En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d'energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.
 • Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida.

 

Tipologies de les actuacions elegibles: ​

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
 • Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​
 • Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​

 

No seran elegibles:​

 • Les realitzades en edificis de nova construcció​
 • Ampliacions (superfície o volum)​
 • Canvi d'ús
Darrera actualització: 17.02.2021 | 09:01